Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bài đăng sai nội dung

Những bài đăng của chúng tôi đã được tác giả cho phép đăng tải. Tuy vậy, những bài của những vị đã tịch, chúng tôi đành phải đăng với tác ý để mọi người cùng nhau học tập chánh pháp. Hơn nữa, những tác phẩm của những vị đã tịch chúng tôi chỉ đăng đúng nguyên bản chưa được hiệu đính.

Theravāda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành viên của Theravāda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahākassapa, Upāli, Yasa, v.v… đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được gọi là Theravāda.

-Trích Bổn sanh – Tk Indacanda –

ÂN ĐỨC TAM BẢO (RATANATTAYAGUNA)

ÂN ĐỨC PHẬT BẢO (BUDDHAGUṆA)

“Itipi so Bhagavā Arahaṃ, Sammāsambuddho,Vijjācaraṇasampanno, Sugato,Lokavidū,Anuttaro purisadammasāratthi, atthādevamanussānaṃ, Buddho,Bhagavā”

đại phạm thiên sahampati

ÂN ĐỨC PHÁP (DHAMMAGUNA)

“Svākkhāto Bhagavatā dhammo, Sandiṭṭhiko, Akāliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattaṃ veditabbo viññūhi”.

Đức phật thuyết pháp cho 5 anh em kiều trần như

ÂN ĐỨC TĂNG (SAṂGHĀGUNA)

“Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.
Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.
Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.
Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho….”.

GƯƠNG BẬC XUẤT GIA (TRONG & NGOÀI NƯỚC)

CHUYÊN MỤC NỔI BẬT