Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda

Theo lối định nghĩa thông thường, một cách chính xác, Phật Giáo không phải là một tôn giáo (religion) bởi vì Phật Giáo không phải là "một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái", trung thành với một thần linh siêu nhiên. Phật Giáo không đòi hỏi nơi tín đồ một đức tin mù quáng. Do đó một niềm tin tưởng suông không thể có chỗ đứng. Thay vào đó là lòng tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu biết. Trích: Đức Phật Và Phật Pháp, Narada Maha Thera.

Những điều làm cho chúng ta bất tịnh không phải là sự ăn thịt (ăn mặn), mà là lòng oán hận, không tiết độ, ngang ngạnh, mê tín, gian xảo, tật đố, kiêu căng, xu hướng theo kẻ bất chánh. Trích: Les paroles du Bouddha

Từ điển Pali

Từ điển Pali

Từ điển Pali: Pali – Anh Pali – Việt

Tạng Luật

Tạng Luật

Tạng Luật gồm những lời răn dạy của Đức Phật. Đức Phật đã ban hành những điều giới Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, những phép hành tăng sự, những điều cho phép và những điều không cho phép, những việc nên làm và những việc không nên làm v.v...

Tạng Kinh

Tạng Kinh

Tạng Kinh là tạng gồm có nhiều bài kinh, bài kệ do Đức Phật thuyết giảng, cũng có một số bài kinh, bài kệ do chư Thánh Arahán, chư thiên, chư phạm thiên, Đức vua, Samôn, Bàlamôn. Những bài kinh, bài kệ ấy được Đức Phật nhắc lại hoặc xác nhận thì xem như lời thiện ngôn.

Tạng Vi Diệu Pháp

Tạng Vi Diệu Pháp

Tạng Vi Diệu Pháp gồm những Chân nghĩa pháp cao siêu vi diệu, là những pháp có thực tánh như: Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp không phải thiện, không phải bất thiện... Những pháp ấy là ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới... không phải ta, không phải người, không phải đàn ông, đàn bà, chúng sinh....

Phật Học Căn Bản

Phật Học Căn Bản

Các phần trích dẫn từ tam tạng pali hoặc các soạn phẩm liên quan đến chánh tạng.

Soạn / Dịch Giả

Soạn / Dịch Giả

Bao gồm các tài liệu được biên soạn bởi các Bậc Trưởng Lão dựa trên chánh tạng.

Nghe Pháp

Nghe Pháp

Hướng dẫn học pháp học và hành thiền minh sát, thiền Vipassana hay thiền tứ niệm xứ.

Xem Thêm

Xem Thêm

Chuyên mục tổng hợp, bao gồm: Sử liệu, các bậc tiền bối, tích truyện Phật giáo, và các bài viết được các độc giả gởi về, ...

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.