1. Lời nói đầu

1. Lời nói đầu

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

  Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy.

  LỜI NÓI ĐẦU LẦN THỨ NHÌ

  Năm 2006 Phật lịch 2550, lễ dâng y kathina tại Tổ đình Bửu Long, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh do gia đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: Trí Đăng làm chủ lễ; và tại Thiền viện Viên Không, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do gia đình cô tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp danh: Vô Niệm làm chủ lễ. Cả 2 thí chủ chính này có tác ý thiện tâm muốn ấn hành quyển “Lễ dâng y kathina” này để làm món quà Pháp Bảo kính dâng đến chư tỳ khưu Tăng và kính biếu đến tất cả các bà con, bạn bè đồng thí chủ trong buổi lễ dâng y kathina tại Tổ đình Bửu Long và Thiền viện Viên Không.

  Những thí chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa vừa là một phước thiện vô lượng và rất hy hữu; lại còn thêm phần bố thí Pháp Bảo cao quý hơn các loại bố thí khác, cho nên bần sư vô cùng hoan hỷ cố gắng biên soạn lại quyển Dâng Y Kathina năm 2005, Phật lịch 2549 tại Thiền viện Viên Không.

  Lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa là một truyền thống từ khi Đức Phật còn trên thế gian và tiếp tục hàng năm trên các nước Phật giáo Nguyên Thủy Theravada cho đến ngày nay. Phước thiện của lễ dâng y kathina này rất lớn lao, vô lượng và hy hữu. Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu biết về tấm y gọi là “y kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng. Về phần chư tỳ khưu Tăng cũng phải có sự hiểu biết nghi thức làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Do đó, quyển sách “Lễ Dâng Y Kathina” này có thể giúp cho các thí chủ và chư tỳ khưu về công việc dâng y kathina và thọ y kathina cho được thành tựu, để cho những thí chủ có được phước thiện vô lượng, đồng thời để cho chư tỳ khưu Tăng có quả báu của lễ thọ y kathina được trọn vẹn.

  1- Gia đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: Trí Đăng là người thí chủ chính làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng tại ngôi chùa Tổ Bửu Long. Do nhờ phần phước thiện thanh cao này hộ trì cho toàn thể gia đình bà con thân bằng quyến thuộc của Cô Thái Thị Ngọc Dung, nhất là Trần Trung Kính, Trần Thảo Mai, Mickey, Thompson, Billy Trần v.v... Cầu xin tất cả quý vị hoan hỷ phần phước thiện thanh cao này để cho thân tâm thường được an lạc, mọi công việc trong đời được thành tựu như ý, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Và xin hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là thân phụ là ông Đào Văn Trà và thân mẫu là bà Thái Thị Em, pháp danh: Chiếu Nguyên v.v... Cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện thanh cao này để giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

  2- Gia đình cô tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp danh: Vô Niệm là người thí chủ chính làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng tại ngôi Thiền viện Viên Không. Do nhờ phần phước thiện thanh cao này hộ trì cho toàn thể gia đình bà con thân bằng quyến thuộc của cô tu nữ Hoàng Thị Nga, nhất là Hoàng Văn Nút, Hoàng Minh Thái, Hoàng Thị Bạch Vân v.v... Cầu xin tất cả quý vị hoan hỷ phần phước thiện thanh cao này để cho thân tâm thường được an lạc, mọi công việc trong đời được thành tựu như ý, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Và xin hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là ông Hoàng Văn Tính và bà Nguyễn Thị Nhung, ông Trịnh Văn Lùng và bà Đoàn Thị Nhớn v.v... Cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện thanh cao này để giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

  Mùa an cư nhập hạ PL.2550

  Rừng núi Viên Không,

  xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành

  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

   

  Tỳ khưu Hộ Pháp

  (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  LỜI NÓI ĐẦU 

  Rừng núi Viên Không năm nay (PL.2549), một lần nữa, người thí chủ là cô Dhammanandā cùng thân quyến, bạn hữu xin làm Lễ Dâng Y Kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa tại rừng núi Viên Không này. 

  Lần này, cô Dhammanandā có lời thỉnh cầu bần sư biên soạn một quyển sách nhỏ giảng giải về tầmquan trọng của Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng. 

  Nhân dịp này, bần sư xét thấy rằng: Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng là một truyền thống của Phật Giáo từ thời quá khứ xa xưa cho đến thời hiện tại này, đã trải qua từ các thế hệ người xưa mãi cho đến thế hệ của chúng ta bây giờ, và trở thành một truyền thống hàng năm trong các nước Phật giáo Nguyên Thủy Theravāda. Do đó bần sư đã cố gắng sưu tầm từ Tam Tạng Pāḷi và Chủ Giải để biên soạn thành cuốn sách nhỏ này, để cống hiến cho quý vị độc giả muốn tìm hiểu về Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng:

  Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina.

  Tính chất đặc biệt của Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng.

  Nghi thức làm Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng.

  - Nghi thức chư tỳ khưu Tăng thọ y Kathina.

  - Phước thiện Lễ Dâng Y Kathina và quả báu của phước thiện ấy, v.v...

  Đó là những vấn đề mà quý độc giả sẽ được hiểu biết một phần nào qua cuốn sách nhỏ này. 

  Thật ra, Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng là một trong những pháp rộng lớn có nhiều chi tiết nên biết, song quyển sách nhỏ này không thể nào đầy đủ được. Vả lại khả năng bần sư cũng có hạn, bần sư cố gắng sưu tầm được bao nhiêu, xin cống hiến đến quý vị độc giả bấy nhiêu. 

  Quý vị độc giả là bậc thiện trí, xem thấy có điều gì sơ sót, thậm chí có chỗ nào sai, kính xin quý vị từ bi chỉ giáo cho bần sư biết, bần sư kính cẩn tiếp thu những lời chỉ giáo ấy để sửa chữa lại cho đúng.

  Bần sư chân thành biết ơn quý vị.

  Mùa an cư nhập hạ PL.2549

  Rừng núi Viên Không,

  xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành

  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

   

  Tỳ khưu Hộ Pháp

  (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.