10 Chuyện nào một vị Sư nên nói và 32 Chuyện nào một vị Sư không nên nói?

10 Chuyện nào một vị Sư nên nói và 32 Chuyện nào một vị Sư không nên nói?

  Trong kinh Sāmaññaphalasutta Đức-Phật thuyết giảng có 32 chuyện không đem lại sự lợi ích giải thoát khổ gọi là tiracchānakathā, đó là:

  1- Rājakathā: Nói chuyện về Đức-vua, Hoàng tộc, ...
  2- Mahāmattakathā: Nói chuyện về các quan trong triều đình, trong chính phủ.
  3- Corakathā: Nói chuyện về bọn trộm cướp.
  4- Senākathā: Nói chuyện về quân đội.
  5- Bhayakathā: Nói chuyện về tai họa.
  6- Yuddhakathā: Nói chuyện về chiến tranh.
  7- Annakathā: Nói chuyện về vật thực: cơm, gạo, ...
  8- Pānakathā: Nói chuyện về đồ uống.
  9- Vatthakathā: Nói chuyện về vải, quần áo.
  10- Mālākathā: Nói chuyện về các loại hoa, vòng hoa.
  11- Sayanakathā: Nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở.
  12- Ghandhakathā: Nói chuyện về mùi thơm, dầu thơm.
  13- Ñātikathā: Nói chuyện về bà con, dòng họ.
  14- Yānakathā: Nói chuyện về xe cộ.
  15- Gāmakathā: Nói chuyện về xóm làng.
  16- Nigamakathā: Nói chuyện về quận, huyện.
  17- Nagarakathā: Nói chuyện về thành phố.
  18- Janapadakathā: Nói chuyện về vùng quê,
  19- Itthikathā: Nói chuyện về đàn bà.
  20- Purisakathā: Nói chuyện về đàn ông.
  21- Kumārakathā: Nói chuyện về những chàng trai.
  22- Kumārīkathā: Nói chuyện về những cô gái.
  23- Surakathā: Nói chuyện về sự can đảm.
  24- Visikhākathā: Nói chuyện về đường xá.
  25- Kumbaṭṭhānakathā: Nói chuyện về bến nước.
  26- Pubbapetakathā: Nói chuyện về bà con đã qua đời.
  27- Nānattakathā: Nói những chuyện nhảm nhí.
  28- Lokakkhāyika: Nói chuyện về thế giới tạo thiên lập địa.
  29- Samuddakkhāyika: Nói chuyện về đại dương.
  30- Itibhavābhavakathā: Nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp lớn luân-hồi.
  31- Araññakathā: Nói chuyện về rừng.
  32- Pabbatakathā: Nói chuyện về núi, ...

  Mười Chuyện có ích (Kathāvatthu)

  Đức-Phật dạy có 10 chuyện nên nói đem lại lợi ích là:

  1- Appicchakathā: Nói chuyện về ít tham muốn.
  2- Santutthikathā: Nói chuyện về biết tri túc.
  3- Parivekakathā: Nói chuyện về ở nơi thanh vắng.
  4- Asaṃsaggakathā: Nói chuyện về sự sống không tiếp xúc nhiều người, sống riêng một mình.
  5- Vīriyārambhakathā: Nói chuyện về sự cố gắng tinh-tấn giải thoát khổ.
  6- Sīlakathā: Nói chuyện về giới trong sạch và trọn vẹn.
  7- Samādhikathā: Nói chuyện về định vững chắc.
  8- Paññākathā: Nói chuyện về trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp.
  9- Vimuttikathā: Nói chuyện về giải thoát khỏi phiền-não.
  10- Vimuttiñāṇadassanakathā: Nói chuyện về tri kiến giải thoát khỏi phiền-não.

  Đó là 10 chuyện nên nói, nên đàm đạo để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc

  Gặp nhau có hai phận sự nên hành

  Đức-Phật khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng:

  “Sannipatitānaṃ vo bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī vā kathā ariyo vā tuṇhibhāvo.”

  - Này chư tỳ-khưu! Các con khi gặp mặt nhau có 2 phận sự nên hành là: nên nói đúng theo chánh-pháp, hoặc nên im lặng như bậc Thánh-nhân.”

   

  Cho nên, muốn nói sự thật để đem lại sự lợi ích cho người nghe thì cần phải hội đủ 3 điều kiện là:

  1- Người nghe hiểu biết sự thật (puggala).

  2- Người nghe ấy có thời gian thích hợp nghe sự thật (kāla).

  3- Người nghe ấy có thời gian thích hợp và có nơi chốn thích hợp nghe sự thật (desa).

  Nếu khi hội đủ 3 điều kiện này thì người nói sự thật đem lại sự lợi ích cho người nghe.

  Trích Điều giới thứ bảy: Điều giới nói lời vô ích, Quyển Pháp Hành Giới, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.