101. Parosata Jataka: Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu

101. Parosata Jataka: Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu

  101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) 

  Trăm kẻ ngu tụ hội..., 

  Trăm kẻ ngu tụ hội. 
  Thiền tư một trăm năm, 
  Không bằng một người trí 
  Hiểu nghĩa lời Phật dạy. 

  Tiền thân này, về câu chuyện, về giải thích và nhận diện Tiền thân đều giống như Tiền thân Parasahassa (số 99), chỉ riêng ở đây đề cập đến Thapeyya (Thiền tư). 

  -ooOoo- 

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.