103. Veri Jataka: Chuyện Kẻ Thù

103. Veri Jataka: Chuyện Kẻ Thù

  103. CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền thân Veri) 

  Tại chỗ kẻ thù ở..., 

  Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc. Nghe nói Cấp Cô Ðộc, khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng, để giải quyết xong việc, trên đường trở về, ông thấy bọn ăn trộm, liền nghĩ: "Thật không nên chậm trễ giữa đường. Ta phải đi gấp về Xá-vệ". Ông thúc bò đi thật mau, đến được Xá-vệ trong ngày hôm sau, đi đến Kỳ-Viên, ông kể lại sự việc cho bậc Ðạo Sư rõ. Bậc Ðạo Sư nói: 

  - Này gia chủ, thuở trước các vị hiền trí giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã vội đi ngay về nhà không chậm trễ. 

  Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

  Thuở xưa, khi vua Brahamadtta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bồ-tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bồ- tát được một dân làng mời đi ăn. Ăn xong, trên đường trở về, Bồ-tát thấy những tên ăn trộm, Bồ-tát không ở lại giữa đường, thúc bò đi gấp về đến nhà của mình. Sau khi ăn nhiều món ngon lành khác nhau, ngồi trên giường lớn, Bố-tát nói: 

  - Ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình không có sợ hãi. 

  Rồi Bồ-tát cảm hứng đọc bài kệ này: 

  Tại chỗ kẻ thù ở, 
  Người trí không ở đấy. 
  Một đêm hay hai đêm, 
  Gặp khổ giữa kẻ thù. 

  Như vậy, Bồ-tát thốt lên lời cảm hứng, và trọn đời làm các công đức bố thí v.v... rồi lúc mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 

  Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân: 

  - Thời ấy, Ta là người triệu phú ở Ba-la-nại. 

  -ooOoo- 

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.