104. Mittavinda Jataka: Chuyện Chàng Trai Mittavida

104. Mittavinda Jataka: Chuyện Chàng Trai Mittavida

  104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda) 

  Từ bốn đi đến tám..., 

  Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện đã được nói đến với các chi tiết trong Tiền thân Mittavinda (số 41). Chuyện Tiền thân này xảy ra trong thời đức Phật Ca-diếp. 

  Lúc bấy giờ, một người trong địa ngục bị quăng bánh xe trên ngực, đang bị đốt, nấu trong địa ngục, hỏi Bồ-tát: 

  - Thưa Tôn giả, tôi đã làm điều ác gì? 

  Bồ-tát nói: 

  - Ngươi đã làm tội này, tội này! 

  Rồi Bố-tát đọc bài kệ: 

  Từ bốn đi đến tám, 
  Từ tám đi mười sáu, 
  Mười sáu đến băm hai, 
  Kẻ tham đến bánh xe, 
  Bánh xe lăn trên đầu, 
  Ðến khi dục đoạn tận. 

  Nói vậy xong, Bồ-tát đi về thế giới chư Thiên của mình. Còn chúng sanh trong địa ngục, sau khi ác hạnh đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. 

  Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân như sau: 

  - Thời ấy, Mittavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, còn Bồ-tát là Ta vậy. 

  -ooOoo- 

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.