111. Gadrabha-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Con Lừa

111. Gadrabha-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Con Lừa

    111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (TIỀN THÂN GADRABHA-PANHA) 

    Ngươi nghĩ mình là ngỗng..., 

    Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Ummagga số 546 

    -ooOoo- 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.