112. Amaradevi-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử

112. Amaradevi-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử

    112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (TIỀN THÂN AMARĀDEVI-PANHA) 

    Các thứ bánh và cháo..., 

    Chuyện câu hỏi của hoàng hậu Bất tử cũng sẽ được kể số 546 (như trên) 

     

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.