122. Dummedha Jataka: Chuyện Kẻ Ngu

122. Dummedha Jataka: Chuyện Kẻ Ngu

  122. CHUYỆN KẺ NGU (TIỀN THÂN DUMMEDHA) 

  Kẻ ngu được danh xưng ..., 

  Câu chuyện này, khi ở Trúc lâm, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Trong Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo nói về ác đức của Ðề-bà-đạt-đa: 

  - Này các Hiền giả, khi Ðề-bà-đạt-đa nhìn lên tự thân chói sáng tối thượng của Như Lai với gương mặt sáng như trăng rằm, thân vẹn toàn ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của bậc Ðại nhân sáng tỏa rộng một tầm, với hào quang chói sáng của đức Phật, phóng ra chiếu từng đôi vòng, từng cặp một. Ðề-bà-đạt-đa không hoan hỷ và khởi lòng ganh ghét. Ðề-bà-đạt-đa không chịu nổi những lời tán thán đức Phật đầy đủ Giới, Ðịnh, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến và càng ganh ghét hơn. 

  Bậc Ðại Sư đến và hỏi: 

  - Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi họp ở đây và nói lên vấn đề gì? 

  Khi được biết vấn đề trên, bậc Ðạo Sư nói: 

  - Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay khi nghe lời tán thán về ta, Ðề-bà-đạt-đa mới sanh lòng ganh ghét. Lúc trước, Ðề-bà-đạt-đa cũng đã như vậy rồi. 

  Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 

  Thuở xưa, khi vua Ma-kiệt-đà trị vì ở thành Vương Xá, Bồ-tát sanh ra làm con voi trắng, đầy đủ dung sắc tuyệt hảo. Vì đầy đủ các tướng như vậy, nhà vua phong nó lên địa vị vương tượng. Trong một ngày lễ, thành phố được trang hoàng toàn bộ như thành phố chư Thiên, vua ngự lên vương tượng được trang điểm đẹp đẽ, đi diễn hành khắp thành phố với uy lực của bậc Ðại vương. Quần chúng, đứng chỗ này chỗ kia, thấy thân hình dung sắc tuyệt đẹp của vương tượng, liền tán thán: 

  - Ôi dung sắc! Ôi cử chỉ! Ôi dáng đi uyển chuyển làm sao! Ôi các tướng được thành tựu, một con voi toàn trắng như vậy xứng đáng thuộc về vua Chuyển luân. 

  Nhà vua nghe lời tán thán vương tượng, không thể chịu đựng nổi, khởi tâm ganh ghét và suy nghĩ: "Hôm nay ta sẽ quăng nó xuống vực thẳm của núi và chấm dứt mạng sống của nó". Nghĩ vậy, vua cho gọi người nài đến và hỏi: 

  - Con voi này được người huấn luyện như thế nào? 

  - Thưa Ðại vương, nó được khéo huấn luyện! 

  - Nó không được khéo huấn luyện, nó được huấn luyện dở. 

  - Thưa Ðại vương, nó được khéo huấn luyện! 

  - Nếu nó được khéo huấn luyện, ngươi có thể cho nó leo lên đỉnh núi Vepulle không? 

  - Thưa được, tâu Ðại vương. 

  - Vậy hãy đi lên. 

  Sau khi tự mình xuống voi, vua bảo người nài ngồi trên lưng voi leo lên đỉnh núi Vepulla. Rồi vua được các đại thần vây quanh cùng trèo lên đỉnh núi, bảo con voi đứng bên bờ vực thẳm và nói: 

  - Ngươi nói con voi này được ngươi khéo huấn luyện, vậy hãy bảo nó đứng ba chân. Người nài ngồi trên lưng voi và nói: 

  - Này bạn, hãy đứng lên ba chân. 

  Và với cái gậy thúc, người ấy làm dấu cho con voi. Rồi vua nói: 

  - Hãy làm cho nó đứng với hai chân trước. 

  Bậc Ðại Sĩ giơ hai chân sau lên, và đứng hai chân trước. Vua truyền: 

  - Hãy đứng với bàn chân sau. 

  Con voi giơ hai chân trước lên và đứng với hai chân sau. Vua truyền: 

  - Hãy đứng với một chân. 

  Con voi giơ cả ba chân lên và đứng một chân! 

  Biết rằng con voi không thể ngã xuống, vua nói: 

  - Nếu được, hãy bảo nó đứng giữa hư không. 

  Người nài voi suy nghĩ: "Khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) không có con voi nào được huấn luyện khéo như con voi này, không nghi ngờ gì nữa, ông vua muốn làm con voi rơi xuống vực thẳm và giết nó". 

  Vì vậy người nài nói thầm vào tai con voi: 

  - Này bạn thân, vua muốn bạn rơi xuống vực thẳm và giết bạn. Nó không xứng đáng với bạn. Nếu bạn có sức mạnh bay lên hư không và cho tôi ngồi trên lưng, hãy bay trên hư không về Ba-la-nại. 

  Bậc Ðại sĩ đầy đủ thần lực vô úy, ngay lúc ấy, đứng trên hư không. Người nài thưa: 

  - Thưa Ðại vương, con voi này đầy đủ thần lực vô úy, không tương xứng với một người ngu si yếu kém như Ðại vương. Con voi chỉ xứng đáng với một vị vua đầy đủ công đức và hiền trí. Nếu những người có công đức yếu kém như Ðại vương làm chủ con voi như thế này, họ sẽ không biết được đức tánh của nó. Vì vậy họ sẽ mất con voi ấy và hủy diệt mọi danh vọng còn lại. 

  Nói như vậy xong, ngồi trên lưng voi, người nài đọc bài kệ: 

  Kẻ ngu được danh xưng, 
  Tự mình gây nguy hiểm, 
  Ðem hại đến cho mình, 
  Ðem hại cho người khác. 

  Sau khi thuyết pháp khiển trách vua, người nài nói: 

  - Nay Ðại vương hãy đứng ở đây, xin từ biệt. 

  Người nài và voi cùng bay lên hư không về Ba-la-nại, và đứng trên hư không giữa sân chầu của cung vua. Toàn thành náo động cả lên, mọi người đều la to: 

  - Con voi quý đã đến với vua chúng ta ngang qua hư không và đang đứng trên sân chầu vua. 

  Họ mau chóng trình lên vua hay. Vua liền đi khỏi cung điện và nói: 

  - Nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi, thì hãy hạ xuống đất. 

  Con voi liền đứng xuống đất. Người nài leo xuống, đảnh lễ vua và khi được hỏi từ đâu đến, ông ta trả lời: 

  - Từ Vương Xá đến. 

  Và ông ta tường thuật tất cả sự việc. Vua nói: 

  - Các bạn thân, các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng. 

  Nhà vua hân hoan, truyền lệnh trang hoàng thành phố, đặt con voi vào địa vị vương tượng, chia toàn quốc thành ba phần. Một phần cho con voi, một phần cho người nài, và một phần vua giữ lại cho mình. Từ đó, toàn cõi Diêm-phù-đề đều nằm vào trong tay vua. Vua trở thành đại đế nước Diêm-phù-đề, chuyên tâm làm các công đức như bố thí v.v... rồi đi theo nghiệp của mình. 

  Thuyết pháp thoại này xong, bậc Ðại Sư nhận diện Tiền thân: 

  - Thời ấy vua nước Ma-kiệt-đà là Ðề-bà-đạt-đa, vua Ba-la-nại là Xá-lợi-phất, người nài voi là Ānanda, và con voi là Ta vậy. 

  -ooOoo- 

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.