15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya)

15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya)

  15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya)

  Khi con nai có tám móng...,

  Câu chuyện này, Khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Theo truyền thuyết, vị Tỷ-kheo khó bảo không chấp nhận lời khuyến giáo. Vì thế, bậc Ðạo Sư hỏi:

  - Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông khó bảo, không chấp nhận lời khuyến giáo?

  - Thưa thật vậy, Bạch Thế Tôn!

  Thế Tôn nói:

  - Thuở xưa, vì khó bảo ông không chấp nhận lời khuyến giáo của bậc Hiền trí nên bị bắt trong bẫy sập, và mạng sống bị diệt vong!

  Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ.

  *

  Thuở xưa, khi vua Brahamadattta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con nai, với đàn nai vây quanh sống ở trong rừng. Một con nai chị đưa đến một nai con và nói:

  - Này em, đây là cháu của em. Hãy dạy nó học những sự khôn ngoan của loài nai.

  Bồ-tát nói với con nai cháu:

  - Vào giờ ấy, hãy đến học.

  Nhưng con nai cháu không đến vào giờ hẹn. Một ngày như vậy, bảy ngày cũng như vậy, bỏ qua bảy lời khuyến giáo, nó không đến học sự khôn ngoan của loài nai, và cuối cùng, khi đi lang thang đây đó, nó bị bắt trong một cái bẫy.

  Mẹ nó đến hỏi Bồ-tát:

  - Này em, em có dạy cho cháu những khôn ngoan của loài nai không?

  Bồ-tát nói:

  - Ðừng nghĩ đến con nai không chấp nhận khuyến giáo ấy nữa. Con của chị không học những sự khôn ngoan của loài nai. Nay em không còn muốn khuyến giáo nó nữa.

  Bồ-tát đọc bài kệ này:

  Khi nai có tám móng
  Với sừng chĩa nhiều nhánh,
  Lại có bảy mưu chước
  Ðể tự cứu lấy mình,
  Ta không dạy nó nữa,
  Hỡi Kha-ra-di-ya.

  Rồi người thợ săn giết con nai bị bắt trong bẫy ấy, và mang thịt về.

  *

  Bậc Ðạo Sư nói:

  - Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng khó bảo như vậy.

  Thuyết pháp thoại này xong, bậc Ðạo Sư kết hợp hai câu chuyện và kết luận với sự hiện diện Tiền thân:

  - Thời ấy, con nai cháu là Tỷ-kheo khó bảo, con nai chị là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn con nai khuyến giáo là Ta vậy.

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.