15. Nghi lễ trao y kathina của chư Tăng

15. Nghi lễ trao y kathina của chư Tăng

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  NGHI LỄ TRAO Y KATHINA CỦA CHƯ TĂNG

  Theo truyền thống của chư tỳ khưu Tăng tại nước Thái Lan, tất cả chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ xong tại ngôi chùa ấy, và có thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng. Chư tỳ khưu Tăng đã thọ nhận y kathina của thí chủ xong, tất cả chư tỳ khưu Tăng đều tụ họp tại sīmā. Trước tiên, chọn một vị tỳ khưu biết đầy đủ 8 chi pháp xứng đáng thọ nhận tấm y kathina của chư Tăng, để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, đúng theo luật mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến chư tỳ khưu Tăng.

  Chư tỳ khưu Tăng thỉnh 2 vị luật sư làm lễ trao y kathina của chư Tăng, nghi lễ tuần tự như sau:

  1- APALOKANAKAMMA: VIỆC TƯỜNG TRÌNH

  Vị tỳ khưu luật sư thứ nhất tường trình y kathina giữa chư tỳ khưu Tăng đang tụ họp tại sīmā như sau:

  LS1: Kính bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ, y kathina cùng với các thứ vật dụng này của những thí chủ, người thay mặt là………………[1], cùng với các bà con, bạn bè là những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mong tạo phước thiện ba-la-mật, gieo duyên lành để mong chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên những thí chủ ấy đã cùng nhau làm lễ dâng y kathina cùng với các thứ vật dụng này đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt trong 3 tháng mùa mưa tại …………..(tên chỗ an cư nhập hạ)

  Y Kathina này đã phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, ví như từ trên hư không rơi xuống giữa chư tỳ khưu Tăng, không phải dành riêng cho một vị tỳ khưu nào cả.

  Đức Phật cho phép chư tỳ khưu Tăng chọn một vị tỳ khưu biết đầy đủ 8 chi pháp, để xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Chọn lựa đặc biệt ưu tiên cho vị tỳ khưu nào có y rách, y cũ hoặc bậc Đại trưởng lão cao hạ nhất, là bậc có giới đức trong sạch, có hiểu biết đầy đủ 8 chi pháp để xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng.

  Vậy bây giờ tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng nhận xét thấy vị tỳ khưu nào xứng đáng, kính xin quý Ngài cho phép dâng tấm y kathina của chư Tăng này đến vị tỳ khưu ấy.

  2- GIỚI THIỆU VỊ TỲ KHƯU THỌ Y KATHINA

  LS2: Kính bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ: Con xét thấy vị Đại đức Tissa[2] là bậc xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Nếu vị tỳ khưu nào không chấp thuận, xin phát biểu lên giữa chư Tăng. (ngừng một lát)

  Nếu chư tỳ khưu Tăng đều chấp thuận, kính xin quý Ngài nói lên lời hoan hỷ: Sādhu! Sādhu! Sādhu!

  (Sau khi chư tỳ khưu Tăng đã chấp thuận bằng lời “Sādhu”, vị tỳ khưu luật sư thứ nhất nói tiếp).

  LS1: Kính bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ: Chư tỳ khưu Tăng đã chấp thuận dâng y kathina đến Đại đức “Tissa”, để làm lễ thọ y kathina, không phải bằng lời apalokanakamma, mà phải bằng cách hành Tăng sự Ñattidutiyakammavācā đúng theo luật của Đức Phật đã ban hành, chúng con xin phép hành Tăng sự bây giờ.

  3- HÀNH TĂNG SỰ TRAO Y KATHINA

  Ví dụ: Vị Tỳ khưu được chọn thọ y kathina có đặt tên là Đại đức Tissa, thì pháp hành tăng sự sẽ tụng như sau:

  Ñatti:

  Suṇātu me Bhante Saṃgho, idaṃ Saṃghassa kathinacīvaraṃ[3] uppannaṃ. Yadi Saṃghassa pattakallaṃ, Saṃgho imaṃ kathinacīvaraṃ “Tissassa” bhikkhuno dadeyya kathinaṃ attharituṃ. Esā ñatti.

  Kammavācā:

  Suṇātu me Bhante Saṃgho, idaṃ Saṃghassa kathinacīvarạm uppannaṃ, saṃgho imaṃ kathinacīvaraṃ “Tissassa” bhikkhuno deti kathinaṃ attharituṃ.

  Yassāyasmato khamati, imassa kathinacīvarassa “Tissassa” bhikkhuno dānaṃ kathinaṃ attharituṃ. So tuṇhassa, yassa nakkhamati so bhāseyya.

  Dinnaṃ idaṃ Saṃghena kathinacīvaraṃ “Tissassa” bhikkhuno kathinaṃ attharituṃ. Khamati saṃghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayaṃi.

  (Kathinatthāra kammavācā niṭṭhitā).

  Ý nghĩa:

  Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin chư Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Y kathina của chư Tăng đã được phát sinh, nếu việc hành Tăng sự hợp thời đối với chư Tăng, xin chư Tăng dâng y kathina này đến tỳ khưu “Tissa”, để làm lễ thọ y kathina. Đó là lời tuyên ngôn. Kính bạch quý Ngài được rõ.

  Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin chư Tăng nghe lời thành sự ngôn của con. Y kathina của chư Tăng đã phát sinh, chư Tăng dâng y kathina này đến Tỳ khưu “Tissa”, để làm lễ thọ y kathina.

  Lễ dâng y kathina của chư Tăng đến cho tỳ khưu “Tissa”để làm lễ thọ y kathina, vị tỳ khưu nào hài lòng với việc này, xin hãy ngồi im lặng, vị nào không hài lòng, xin phát biểu lên giữa chư Tăng.

  Chư Tăng đã dâng y kathina này đến tỳ khưu “Tissa”để làm lễ thọ y kathina, chư Tăng đều hài lòng chấp nhận, vì vậy, nên ngồi im lặng. Con xin ghi nhận trạng thái hài lòng bằng cách im lặng ấy.

  (Hành tăng sự thọ y kathina xong).

  Sau khi tụng xong Ñattidutiyakammavācā, vị tỳ khưu luật sư thay mặt chư Tăng dâng tấm y kathina đến vị Đại đức Tissa.

  Nhận tấm y kathina xong, vị Đại đức Tissa sẽ làm lễ thọ y kathina của chư Tăng.

  4- NGHI THỨC LÀM LỄ THỌ Y KATHINA

  Nếu có tam y: tấm y saṃghāṭi, tấm y uttarāsaṅgatấm y antaravāsaka, thì vị tỳ khưu chỉ chọn 1 trong 3 tấm y ấy mà thôi, để làm lễ thọ y kathina.

  1- Nếu chọn tấm y saṃghāṭi (tấm y 2 lớp) để làm lễ thọ y kathina, thì nghi thức làm lễ thọ y kathina theo tuần tự như sau:

  1.1- Làm dấu tấm y saṃghāṭi: làm dấu: kappabinduṃ karomi, làm dấu vòng tròn “O” bằng con mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu xanh đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tấm y saṃghāṭi.

  1.2- Xả tấm y saṃghāṭi cũ của mình.

  Imaṃ saṃghāṭiṃ paccuddharāmi”.

  (Tôi xin xả tấm y saṃghāṭi cũ này).

  1.3- Nguyện tấm y saṃghāṭi mới của chư Tăng.

  Imaṃ saṃghāṭiṃ adhiṭṭhāmi”.

  (Tôi xin nguyện tấm y saṃghāṭi mới này).

  1.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tấm y saṃghāṭi.

  Imāya saṃghāṭiyā kathinaṃ attharāmi”.

  (Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tấm y saṃghāṭi này)

  (Lễ thọ y kathina bằng tấm y saṃghāṭi xong).

  2- Nếu chọn tấm y uttarāsaṅga (y vai trái) để làm lễ thọ y kathina, thì nghi thức làm lễ thọ y kathina theo tuần tự như sau:

  2.1- Làm dấu tấm y uttarāsaṅga: làm dấu: kappabinduṃ karomi, làm dấu vòng tròn “O” bằng con mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu xanh đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tấm y uttarāsaṅga.

  2.2- Xả tấm y uttarāsaṅga cũ của mình.

  Imaṃ uttarāsaṅgaṃ paccuddharāmi”.

  (Tôi xin xả tấm y uttarāsaṅga cũ này).

  2.3- Nguyện tấm y uttarāsaṅga mới của chư Tăng.

  Imaṃ uttarāsaṅgaṃ adhiṭṭhāmi”.

  (Tôi xin nguyện tấm y uttarāsaṅga mới này).

  2.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tấm y uttarāsaṅga.

  Iminā uttarāsaṅgena kathinaṃ attharāmi”.

  (Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tấm y uttarāsaṅga này).

  (Lễ thọ y kathina với tấm y uttarāsaṅga xong)

  3- Nếu chọn tấm y antaravāsaka (y nội) để làm lễ thọ y kathina, thì nghi thức làm lễ thọ y kathina theo tuần tự như sau:

  3.1- Làm dấu tấm y antaravāsaka: làm dấu: kappabinduṃ karomi, làm dấu vòng tròn “O” bằng con mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu xanh đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tấm y antaravāsaka.

  3.2- Xả tấm y antaravāsaka cũ của mình.

  Imaṃ antaravāsakaṃ paccuddharāmi”.

  (Tôi xin xả tấm y antaravāsaka cũ này).

  3.3- Nguyện tấm y antaravāsaka mới của chư Tăng.

  Imaṃ antaravāsakaṃ adhiṭṭhāmi”.

  (Tôi xin nguyện tấm y antaravāsaka mới này).

  3.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tấm y antaravāsaka.

  Iminā antaravāsakena kathinaṃ attharāmi”.

  (Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tấm y antaravāsaka này).

  (Lễ thọ y kathina với tấm antaravāsaka xong)

  5- NGHI LỄ ANUMODANĀ (HOAN HỶ)

  Sau khi đã thọ y kathina của chư Tăng xong, vị Đại đức Tissa mặc y chừa bên vai phải, ngồi chồm hổm ở giữa chư tỳ khưu Tăng, chắp tay thỉnh mời chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng rằng:

  Atthataṃ Āvuso (Bhante) Saṃghassa kathinaṃ dhammiko kathinatthāro anumodatha.

  Thưa quý pháp hữu, lễ thọ y kathina của chư Tăng đã xong, lễ thọ y kathina hợp pháp rồi, xin quý vị đồng thanh nói lên lời hoan hỷ.

  THÀNH PHẦN CHƯ TỲ KHƯU ĐỒNG HOAN HỶ

  Theo Chú giải Luật tạng, bộ Mahavagga dạy rằng: 

  Những tỳ khưu có quyền nói lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng và được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina như sau:

  - Tỳ khưu an cư suốt 3 tháng hạ trước và làm lễ pavāraṇā.

  - Sa-di an cư nhập hạ suốt 3 tháng hạ trước đủ 20 tuổi, được làm lễ thọ tỳ khưu trong khi nhập hạ, vị tân tỳ khưu được làm lễ pavāraṇā cùng với chư Tăng, được kể một hạ thứ nhất, có quyền nói lời hoan hỷ lễ thọ y kathina cùng với chư tỳ khưu Tăng và được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina.

  Tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỷ như sau:

  - Atthataṃ Bhante (Āvuso) Saṃghassa kathinaṃ, dhammiko kathinatthāro anumodāma.

  - Kính bạch Đại đức, lễ thọ y kathina của chư Tăng đã xong, lễ thọ y kathina hợp pháp rồi, chúng con xin đồng thanh nói lên lời hoan hỷ.

  (Xong nghi thức thọ y kathina của chư Tăng)

  THÀNH PHẦN TỲ KHƯU KHÔNG ĐƯỢC HOAN HỶ

  - Tỳ khưu an cư 3 tháng hạ trước, kể từ ngày 16 tháng 6, nhưng bị đứt hạ.

  - Tỳ khưu an cư 3 tháng hạ sau, kể từ ngày 16 tháng 7 đến 16 tháng 10.

  - Tỳ khưu an cư suốt 3 tháng hạ trước ở chùa khác đến tham dự lễ thọ y kathina.

  - Tỳ khưu không nhập hạ.

  Tất cả những tỳ khưu trên không có quyền nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, và cũng không được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina.

  Tất cả sa-di an cư suốt 3 tháng hạ với chư tỳ khưu, không có quyền hành Tăng sự pavāraṇā, không làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, cũng không hành lễ nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, nhưng tất cả vị sa-di được phép hưởng phần quả báu phát sinh trong lễ thọ y kathina của chư Tăng.

   

  CHÚ THÍCH

  [1] Tên thí chủ chính của lễ dâng y kathina.

  [2] Tên vị Đại Đức được giới thiệu để thọ y kathina, ví dụ: Đại Đức Tissa.

  [3] Kathinacīvaraṃ: Y đã may sẵn để làm lễ thọ kathina. Kathinadussa: Vải để may y làm lễ thọ kathina.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.