17. Đoạn kết Lễ dâng y kathina

17. Đoạn kết Lễ dâng y kathina

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  ĐOẠN KẾT LỄ DÂNG Y KATHINA

  Để thành tựu lễ thọ y kathina của chư Tăng, để chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina của chư Tăng cho đến ngày rằm tháng 2, phải trải qua nhiều giai đoạn:

  GIAI ĐOẠN ĐẦU: THÍ CHỦ LÀM LỄ DÂNG Y KATHINA

  Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng (không phải đến cá nhân).

  GIAI ĐOẠN THỨ NHÌ: HÀNH TĂNG SỰ LÀM LỄ TRAO Y KATHINA CỦA CHƯ TĂNG ĐẾN VỊ TỲ KHƯU

  Chư tỳ khưu Tăng phải có đủ từ 5 vị trở lên, tụ họp tại sīmā, tuyển chọn một vị tỳ khưu xứng đáng. Chư tỳ khưu Tăng thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng Ñattidutiyakammavācā xong, trao tấm y kathina cho vị tỳ khưu mà chư tỳ khưu đã tuyển chọn để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng.

  GIAI ĐOẠN THỨ BA: LỄ THỌ Y KATHINA CỦA CHƯ TĂNG 

  Vị tỳ khưu thọ 1 trong 3 tấm y là tấm y saṃghāti hoặc tấm y uttarasaṅga hoặc tấm y antaravāsaka. Tấm y này gọi là tấm y kathina của chư Tăng. Sau khi thọ tấm y kathina của chư Tăng xong, vị tỳ khưu ấy kính thỉnh tất cả chư Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina hợp pháp của chư Tăng.

  GIAI ĐOẠN THỨ TƯ: CHƯ TỲ KHƯU TĂNG ĐỒNG THANH NÓI LÊN LỜI HOAN HỶ LỄ THỌ Y KATHINA 

  Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, tất cả chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina của chư Tăng, cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu của lễ kathina. Nếu vị tỳ khưu nào không nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì vị tỳ khưu ấy không được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina.

  GIAI ĐOẠN THỨ NĂM: PHÂN CHIA Y VÀ VẬT DỤNG

  Những thứ vật dụng cần thiết và những tấm y khác là quả báu phát sinh trong lễ dâng y kathina, được phân chia từ vị Đại Trưởng Lão cao hạ tuần tự xuống vị thấp hạ cho đến các vị sa-di, tất cả đều hưởng được quả báu phát sinh trong lễ dâng y kathina.

  VẤN - ĐÁP VỀ LỄ DÂNG Y KATHINA

  Vấn: Trường hợp chỉ có 1 vị tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một nơi, vị tỳ khưu ấy có thể thọ nhận y kathina của thí chủ được hay không?

  Đáp: Trong trường hợp chỉ có 1 vị tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một nơi, sau khi mãn hạ, vị tỳ khưu ấy có thể thọ nhận y kathina của thí chủ được. Nhưng sau khi thọ nhận y kathina của thí chủ xong, ngay trong ngày hôm ấy, vị tỳ khưu ấy nên đem tấm y kathina ấy đến một ngôi chùa có sīmā, thỉnh chư tỳ khưu trong ngôi chùa ấy từ 4 vị tỳ khưu trở lên, tụ họp tại sīmā để hành Tăng sự; thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng Ñattidutiyakammavācā xong, trao tấm y kathina cho vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy đem tấm y kathina trở về trong ngày hôm ấy, vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina đúng theo luật mà Đức Phật đã chế định. Sau khi làm lễ thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina, cho đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina.

  Như Đức Phật dạy trong Tạng Luật, bộ Mahāvagga rằng:

  Idha pana bhikkhave bhikkhu eko vassaṃ vasati, tattha manussā ‘Saṃghassa demā’ ti cīvarāni denti. Anujānāmi bhikkhave, tasseva tāni cīvarāni yāva kathinassa ubbhārāya[1]

  Ý nghĩa:

  - Này chư tỳ khưu, trong nơi ấy, một tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa. Trong vùng ấy dân chúng làm lễ dâng y và bạch rằng: “chúng con xin dâng những tấm y này đến chư Tăng”.

  Đức Phật dạy rằng:

  Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép những tấm y ấy chỉ thuộc về tỳ khưu ấy mà thôi, tỳ khưu ấy được hưởng đặc ân 5 quả báu cho đến hết thời hạn quả báu của lễ kathina”.

  Trong Chú giải dạy rằng:

  Vị tỳ khưu ấy mang tấm y kathina đến thỉnh chư tỳ khưu Tăng từ 4 vị trở lên tụ họp tại sīmā để hành Tăng sự, thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng Ñattidutiyakammavācā xong rồi trao tấm y kathina cho vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy trở về nơi mình đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, Ngài làm lễ thọ tấm y kathina xong, sẽ hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina cho đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina.

  Vấn: Trường hợp nếu có 2 vị tỳ khưu, hoặc 3 vị tỳ khưu, hoặc 4 vị tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa; chư tỳ khưu ấy đã thọ nhận y kathina của thí chủ xong rồi, thì phải hành Tăng sự như thế nào?

  Đáp: Hành Tăng sự lễ thọ y kathina, Đức Phật chế định chư tỳ khưu phải có ít nhất 5 vị, còn nhiều không hạn định. Cách hành Tăng sự như sau:

  - Nếu có 2 vị tỳ khưu đã thọ nhận y kathina xong rồi, thì ngay trong ngày hôm ấy, cần phải thỉnh thêm ít nhất 3 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, để cho đầy đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng Ñattidutiyakammavācā, trao tấm y kathina cho một vị tỳ khưu nào xứng đáng để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, còn 1 vị tỳ khưu hành lễ nói lời hoan hỷ lễ thọ y kathina.

  - Nếu có 3 vị tỳ khưu đã thọ nhận y kathina xong rồi, thì ngay trong ngày hôm ấy, cần phải thỉnh thêm ít nhất 2 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, để cho đầy đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng Ñattidutiyakammavācā, trao tấm y kathina cho một vị tỳ khưu nào xứng đáng để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, còn 2 vị còn lại hành lễ đồng thanh nói lời hoan hỷ lễ thọ y kathina.

  - Nếu có 4 vị tỳ khưu đã thọ nhận y kathina xong rồi, thì ngay trong ngày hôm ấy, cần phải thỉnh thêm ít nhất 1 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, để cho đầy đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng Ñattidutiyakammavācā, trao tấm y kathina cho một vị tỳ khưu nào xứng đáng để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, còn 3 vị còn lại hành lễ đồng thanh nói lời hoan hỷ lễ thọ y kathina.

  Những chư Tăng khách không có quyền nói lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, và cũng không có quyền hưởng quả báu của kathina. Chư tỳ khưu và các sa-di cùng an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, tại ngôi chùa ấy. Nếu có vị sa-di nào đủ 20 tuổi trong khi đang an cư nhập hạ, thì vị sa-di ấy được chư tỳ khưu Tăng làm lễ nâng lên thọ tỳ khưu, vị tân tỳ khưu này có quyền hành lễ Pavāraṇā cùng với chư tỳ khưu Tăng, và được phép tham dự hành lễ thọ y kathina của chư Tăng, cũng hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina như chư tỳ khưu. Vị tân tỳ khưu này có 1 hạ đầu tiên.

  Vấn: Những hạng người nào có thể làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng được?

  Đáp: Trong Chú giải Tạng Luật dạy rằng: 

  “Yena kenaci devena vā manussena vā pañcannaṃ vā sahadhammikānaṃ aññatrena dinnaṃ vaṭṭati”[2]

  Ý nghĩa:

  Chư thiên hoặc phạm thiên hoặc nhân loại hoặc 5 pháp hữu đồng phạm hạnh đó là tỳ khưu, hoặc tỳ khưu ni, hoặc tu nữ tập sự (sikkhamānā), hoặc sadi, hoặc sa-di ni. Hạng nào cũng có thể làm lễ dâng y kathina được.

  Thật ra, điều kiện để thành tựu lễ thọ y kathina, để tất cả chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina cho đến ngày rằm tháng 2, hết thời hạn quả báu của kathina; đó là thí chủ làm lễ dâng 1 tấm y saṃghāti hoặc 1 tấm y uttarasaṅga hoặc 1 tấm y antaravāsaka đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một ngôi chùa hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi, hay hang động nào đó; tất cả chư tỳ khưu Tăng tuyển chọn một vị tỳ khưu hiểu biết rõ 8 chi pháp xứng đáng, để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, chư tỳ khưu Tăng còn lại đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì tất cả chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina của chư Tăng cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu của kathina.

  Nếu thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm làm lễ dâng chỉ có 1 tấm y trong tam y gọi là y kathina đến chư tỳ khưu Tăng, thì chỉ có 1 vị tỳ khưu được chư tỳ khưu Tăng tuyển chọn làm lễ thọ y kathina của chư Tăng bằng 1 tấm y ấy, còn lại các vị tỳ khưu khác đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng thì được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina cho đến ngày rằm tháng 2. Trong buổi lễ dâng y kathina này, ngoại trừ vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina ra, còn lại các vị tỳ khưu khác chưa hưởng được tấm y quả báu phát sinh trong buổi lễ dâng y kathina đến chư Tăng. Nếu thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa ấy, ngoài 1 tấm y kathina ra, còn cúng dâng nhiều tấm y, nhiều thứ vật dụng cần thiết khác. Cho nên, sau khi một vị tỳ khưu đã làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì tất cả chư tỳ khưu Tăng không những hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina của chư Tăng cho đến ngày rằm tháng 2; mà còn ngay hiện tại, trong buổi lễ dâng y kathina này, tất cả chư tỳ khưu Tăng đều hưởng được phần quả báu phát sinh trong buổi lễ dâng y kathina này đó là tấm y và các thứ vật dụng cần thiết khác,… thì tất cả chư tỳ khưu được thuận lợi trong sự duy trì sinh mạng, để lo phận sự học pháp học Phật giáo, hành pháp hành Phật giáo, hầu mong duy trì Phật giáo được trường tồn lâu dài trên thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc lâu dài đến tất cả chúng sinh nhất là chư thiên và nhân loại.

  Sādhu! Sādhu! Anumodāma”.

  Lành thay! Lành thay! Chúng tôi xin hoan hỷ!

  Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ,

  Khippameva samajjhatu”.

  Điều mong ước, ý nguyện của chúng con,

  Cầu mong sớm được thành tựu như ý.

  Mùa an cư nhập hạ PL. 2549

  Rừng núi Viên Không,

  Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành,

  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Tỳ khưu Hộ Pháp

  (Dhammarakkhita Bhikkhu)

   

  CHÚ THÍCH

  [1] Vinayapiṭaka, Bộ Mahāvagga, phần Cīvarakkhandhaka.

  [2] Chú giải Tạng Luật, Chú giải bộ Mahāvagga, phần Kathinakkhandhaka.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.