20. Mahāsamaya sutta: Kinh Đại Hội

20. Mahāsamaya sutta: Kinh Đại Hội

  1. Như vậy tôi nghe.

  Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo.

  2. Lúc bấy giờ, bốn vị Tịnh Cư thiên (Suddhàvàsa) suy nghĩ như sau: "Thế Tôn nay trú tại bộ lạc Sakka, thành Kapilavatthu, ở Ðại Lâm, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. Vậy chúng ta hãy đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong mỗi chúng ta sẽ đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn".

  3. Rồi chư Thiên ấy, nhanh như nhà lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co cánh tay duỗi ra, biến mất từ Tịnh Cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Chư Thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một vị Thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn:

  Ðại hội tại Ðại Lâm
  Chư Thiên đồng tụ tập.
  Chúng con đến Pháp hội
  Ðảnh lễ chúng Bất Thắng.

  Rồi một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn:

  Tại đây chúng Tỷ-kheo
  Thiền định, tâm chánh trực.
  Như chủ xe nắm cương,
  Bậc trí hộ các căn.

  Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn:

  Như khóa gãy, chốt tháo,
  Cửa trụ bị đào lên.
  Sống thanh tịnh, có mắt
  Như voi khéo điều phục.

  Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn:

  Những ai quy y Phật,
  Sẽ không đọa ác thú,
  Sau khi bỏ thân người,
  Sẽ sanh làm chư Thiên.

  4. Rồi Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo:

  - Này các Tỷ-kheo, phần lớn chư Thiên mười phương thế giới tụ họp để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, những vị nào trong thời quá khứ đã là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, những vị này được một Thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như Ta hiện nay vậy. Này các Tỷ-kheo, những vị nào trong thời vị lai sẽ là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, những vị này cũng sẽ được một Thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như Ta hiện nay vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ tuyên bố danh tánh của chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ cáo tri danh tánh của chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng danh tánh của chư Thiên. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

  - Xin vâng, bạch Thế Tôn! - Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn.

  5. Thế Tôn giảng như sau:

  Bài kệ Ta sẽ giảng
  Chư Thiên trú Thiên giới,
  Những vị trú hang núi,
  Tâm tịnh, an thiền định.
  Như sư tử, tuy nằm
  Làm hoảng sợ quần sanh,
  Tâm tư thuần tịnh bạch,
  Trong sáng, không cấu uế.

  Biết hơn năm trăm vị,
  Họp tại Ca-tỳ-la
  Bậc Ðạo Sư thuyết giảng
  Chúng đệ tử thích nghe:
  "Các Tỷ-kheo, hãy xem
  Chư Thiên chúng đến gần".
  Nghe lời dạy đức Phật
  Ðại chúng nhiệt tình xem.

  6.

  Và hiện ra trước chúng
  Thấy rõ hàng phi nhân
  Kẻ thấy trăm thiên thần,
  Ngàn thần, và hơn nữa.
  Kẻ thấy bảy mươi ngàn
  Toàn các bậc phi nhân.
  Kẻ thấy vô lượng vị,
  Cùng khắp mọi phương hướng.
  Với pháp nhãn thấy rõ
  Và phân biệt tất cả
  Bậc Ðạo Sư thuyết giảng,
  Chúng đệ tử thích nghe:
  "Các Tỷ-kheo hãy xem,
  Chư Thiên chúng đến gần".
  Ta sẽ theo thứ lớp
  Thuyết kệ cho người nghe.

  7.

  Bảy ngàn loại Dạ-xoa
  Trú tại Ca-tỳ-la,
  Có thần lực hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.
  Sáu ngàn từ Tuyết Sơn
  Dạ-xoa đủ sắc mặt
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo

  Ba ngàn từ Sàtà,
  Dạ-xoa đủ sắc mặt,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  Như vậy mười sáu ngàn
  Dạ-xoa đủ sắc mặt,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  8.

  Năm trăm từ Vessà
  Dạ-xoa đủ sắc mặt,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.
  Kumbhira, Vương Xá,
  Trú tại Vepulla,
  Hơn trăm ngàn Dạ-xoa,
  Hầu hạ vây xung quanh.
  Kumbhira, Vương Xá
  Cũng đến họp rừng này.

  9.

  Vua Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương)
  Trị vì tại phương Ðông,
  Chúa tể Càn-thát-bà
  Bậc đại vương danh tiếng.
  Vị này có nhiều con,
  Ðại lực, tên Indra
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  Quốc vương Virùlha (Tăng Trưởng Thiên vương).
  Trị vì tại phương Nam,
  Chúa tể Cưu-bàn-trà (Kumbhanda)
  Bậc đại vương danh tiếng,
  Vị này có nhiều con,
  Ðại lực, tên Indra
  Có thần lực, hào quang.
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  Vua Virùpakkha, (Quảng Mục Thiên vương)
  Trị vì tại phương Tây,
  Chúa tể loài Nàgà
  Bậc đại vương danh tiếng.
  Vị này có nhiều con
  Ðại lực, tên Indra,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  Quốc vương Kuvera, (Ða Văn Thiên vương)
  Trị vì tại phương Bắc,
  Chúa tể, loài Dạ-xoa,
  Bậc đại vương, danh tiếng.
  Vị này có nhiều con,
  Ðại lực, tên Indra,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  Trì Quốc vương, phương Ðông
  Tăng Trưởng vương, phương Nam
  Quảng Mục vương, phương Tây,
  Ða Văn vương, phương Bắc,
  Bốn bậc đại vương này,
  Khắp cả bốn phương trời,
  Cùng đứng, chói hào quang,
  Khắp rừng Ca-tỳ-la.

  10.

  Cũng đến các bộ hạ,
  Giả dối và xảo quyệt,
  Màyà, Kutendu, Vetandu, Vitu,
  Vituca, Candana, Kàmasettha,
  Kinnughandu,
  Nighandu chín vị đến.
  Panàda, Opamanna, Màtdi,
  (người đánh xe chư Thiên).
  Càn-thát-bà Cittasena;
  Vua Nala, Janesabha
  Pancasikha, Timbarù,
  Suriyavaccasà cũng đến.
  Như vậy cả vua chúa,
  Cùng với Càn-thát-bà,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo!

  11.

  Từ Nàbhasa, Vesàli, Tacchakà,
  Các Nàgà cũng đến.
  Kambala, Assatara, Pàyàgà,
  Cũng đến với quyến thuộc.
  Các Nàgà có danh tiếng,
  Dhatarattha và Yàmunà cũng đến.
  Eravana, Long vương,
  Cũng đến tại ngôi rừng.
  Những thiên điểu nhị sanh,
  Với cặp mắt thanh tịnh,
  Mãnh liệt chống Long vương,
  Nay bay đến ngôi rừng.
  Tên chúng là Citrà,
  Và tên Supannà.
  Long vương không sợ hãi,
  Nhờ ơn Phật an toàn
  Với những lời nhẹ nhàng,
  Chúng tự khuyên bảo nhau,
  Nàgà, Supannà (Kim Sí điểu)
  Ðều đến quy y Phật.

  12.

  Asura ở biển,
  Bị sét Kim Cang thủ,
  Anh của Vàsava,
  Có thần lực danh xưng.
  Kàlakanjà, dị hình, (Tu-la)
  Dànaveghasà, Vepacitti
  Cùng với Sucitti,
  Với Pahàràda, ác quỷ Namucì.
  Cùng con của Bali,
  Ðặt tên Veroca.
  Huy động toàn quân lực,
  Dâng cho vị thủ lãnh.
  Ràhu nói: "Mong thay
  Pháp hội được an toàn.
  Phó hội chúng Tỷ-kheo
  Ðều đến tại rừng này".

  13.

  Thần nước, đất, lửa, gió,
  Cũng đến Varunà,
  Với thủy tộc, Soma,
  Cả Yasa cũng đến.
  Chư Thiên Từ Bi sanh
  Có danh xưng cũng đến
  Mười vị thiên tộc này
  Dung mạo thật dị biệt,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  14.

  Venhù, Sahali,
  Asamà, Yamà,
  Chư Thiên thuộc Nguyệt tộc,
  Vị thủ lãnh cũng đến.
  Chư Thiên thuộc Nhật tộc
  Vân thần tên Manda,
  Quần tinh vị thủ lãnh
  Vàsava, Vasù
  Thần Sakka cũng đến.
  Mười vị Thiên tộc này,
  Dung mạo thật dị biệt,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng.
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  15.

  Sahavhù cũng đến,
  Với đầu lửa đỏ rực,
  Aritthakà, Rojà,
  Như bông hoa Ummà
  Varunà, Sahadhammà,
  Accutà, Anejakà
  Sùleyya-rucirà,
  Vàsavanesi cũng đến.
  Mười vị Thiên tộc này,
  Dung mạo thật dị biệt
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  16.

  Samànà, Mahàsamànà,
  Mànusà, Mànusuttamà,
  Khiddà-padùsikà, Mano-padùsikà
  Harayo, Lohita-vàsino,
  Pàragà, Mahà-Pàragà
  Có danh xưng cũng đến.
  Mười vị Thiên tộc này,
  Dung mạo thật dị biệt
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng,
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  17.

  Sukkà, Karumhà,
  Arunà, Veghanasà
  Odàta-gayhà,
  Vicakkhanà cũng đến,
  Sadàmattà, Hàragaja,
  Missakà có danh xưng cũng đến.
  Pajjunna thần sét,
  Làm mưa khắp mọi phương.
  Mười vị Thiên tộc này,
  Dung mạo thật dị biệt,
  Có thần lực hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  18.

  Khemiyà, Tusità, Yamà,
  Danh xưng Katthakà, Lambitakà,
  Thủ lãnh các Làmà,
  Jotinàmà, Asava,
  Tha Hóa Tự Tại thiên,
  Hóa Lạc thiên cũng đến.
  Mười vị thiên tộc này,
  Dung mạo thật dị biệt,
  Có thần lực, hào quang,
  Có sắc tướng, danh xưng
  Hoan hỷ đến rừng này,
  Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

  19.

  Sáu mươi Thiên chúng này,
  Với diện mạo dị biệt,
  Theo danh tộc chúng đến,
  Cũng nhiều vị khác nữa.
  Nói rằng: "Sanh đã tận,
  Then cài không còn nữa.
  Bộc lưu đã vượt qua,
  Ðã thành bậc Vô Lậu.
  Chúng con thấy vị ấy,
  Như voi vượt bộc lưu,
  Như trăng thoát mây tối".

  20.

  Subrahmà, Paramatta,
  Con các vị thần lực,
  Sanamkumàra Tissa,
  Ðến hội tại ngôi rừng.
  Ðại Phạm thiên, chúa tể,
  Ngự trị ngàn Phạm giới,
  Thác sanh có hào quang,
  Dị hình có danh xưng,
  Mười đấng Tự Tại đến,
  Ngự trị mỗi mỗi cõi,
  Giữa vị này Hàrita,
  Cũng đến với đồ chúng.

  21.

  Tất cả đều cùng đến,
  Với Indra, Phạm thiên,
  Ma quân cũng tiến đến,
  Xem Hắc quỷ ngu si.
  "Hãy đến và bắt trói,
  Những ai bị tham triền,
  Hãy bao vây bốn phía,
  Chớ để ai thoát ly!"
  Như vậy Ðại Tướng quân,
  Truyền lệnh đoàn Hắc quỷ,
  Với bàn tay vỗ đất,
  Tiếng dội vang khiếp đảm.
  Như trong cơn giông tố,
  Sấm chớp và mưa rào,
  Nó liền thối quân lui,
  Phẫn nộ nhưng bất lực.

  22.

  Với pháp nhãn thấy rõ,
  Và phân biệt tất cả,
  Bậc Ðạo Sư thuyết giảng,
  Chúng đệ tử thích nghe:
  "Ma quân đã tiến đến;
  Tỷ-kheo hãy biết chúng".
  Nghe lời dạy đức Phật,
  Ðại chúng tâm nhiệt tình.
  Kẻ thù đã bỏ đi,
  Xa vô tham, vô úy.
  Tất cả đều chiến thắng,
  Vô úy và vô xưng!
  Ðệ tử những vị này,
  Danh xưng, tâm hoan hỷ.

  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.