3. Đức Phật cho phép Chư Tăng thọ y kathina

3. Đức Phật cho phép Chư Tăng thọ y kathina

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  ĐỨC PHẬT CHO PHÉP CHƯ TĂNG THỌ Y KATHINA

  Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ nhóm 30 vị tỳ khưu xứ Pāveyya, sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, quý Ngài đều chứng đắc thành bậc thánh A-ra-hán.

  Nhóm 30 vị tỳ khưu xứ Pāveyya là nguyên nhân bắt nguồn đầu tiên Đức Thế Tôn cho phép chư tỳ khưu sau khi đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, được thọ y kathina. Đức Phật dạy rằng:

  - Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa xong, được thọ y kathina.

  Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu là:

  1- Khi được thỉnh mời, vị tỳ khưu ấy có thể ra khỏi chùa, mà không báo cho vị tỳ khưu khác biết (không phạm giới).

  2- Vị tỳ khưu ấy không giữ gìn đủ tam y (không phạm giới).

  3- Vị tỳ khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm (4 vị tỳ khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy (không phạm giới).

  4- Vị tỳ khưu thọ nhận y dư (ngoài tam y) cất giữ quá 10 đêm (không phạm giới).

  5- Y phát sinh nơi nào, tỳ khưu được phép thọ nhận nơi ấy.

  Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu này[1].

  Sau khi đã làm lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, tỳ khưu nào đã nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, không thay đổi chỗ ở, dù đi nơi nào, tâm vẫn lưu luyến với ngôi chùa cũ (chỗ đã an cư nhập hạ), vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc ân 5 quả báu ấy suốt 5 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina.

  Nếu chư tỳ khưu Tăng không làm lễ thọ y kathina, cũng không làm lễ hoan hỷ y kathina của chư Tăng, thì chư tỳ khưu ấy chỉ được hưởng đặc ân 5 quả báu trong 1 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10, hết hạn quả báu.

  Như vậy, sự thật rõ ràng là Đức Phật cho phép chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa được thọ y kathina. Cho nên, lễ dâng y kathina trở thành truyền thống của Phật giáo từ thời kỳ Đức Phật mãi cho đến nay.

  ĐỨC PHẬT GOTAMA CHO PHÉP TỲ KHƯU TĂNG ĐƯỢC THỌ Y KATHINA TỪ THỜI GIAN NÀO?

  Từ khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian cho đến khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn có 45 hạ (vassa: năm). Vào hạ thứ 14, Đức Phật cùng chư tỳ khưu Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana của ông phú hộ Anāthapiṇḍika, gần kinh thành Sāvatthī. Sau khi ra hạ, nhóm 30 vị tỳ khưu xứ Pāveyya đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi chùa Jetavana. Chính nhóm 30 vị tỳ khưu xứ Pāveyya là nguyên nhân bắt nguồn đầu tiên, Đức Thế Tôn cho phép chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, được thọ y kathina.

  Như vậy, lễ dâng y kathina bắt đầu từ sau hạ thứ 14 của Đức Phật và được lưu truyền trở thành truyền thống của Phật giáo mãi cho đến nay.

   

   

  CHÚ THÍCH

  [1] Tạng Luật, bộ Mahāvagga, phần Kathinakkhandhaka.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.