38 Pháp Hạnh Phúc

38 Pháp Hạnh Phúc

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Lời tựa và nguyên nhân có Pháp Hạnh Phúc 1
1. Asevanā ca bālānaṃ: Không thân cận với người ác 2
2. Paṇḍitānañca sevanā: Thân cận với bậc thiện trí thức 3
3. Pūjā ca pūjanīyānaṃ: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường 4
4. Paṭirūpadesavāso ca: Ở trong xứ nên ở 5
5. Pubbe ca katapuññatā: Tánh cách người có việc lành để dành trong kiếp trước 6
6. Attasammāpaṇidhi ca: Giữ mình theo lẽ chánh 7
7. Bāhusaccañca: Học nhiều hiểu rộng 8
8. Sippañca: Có nghề 9
9. Vinayo ca susikkhito: Học thông được luật 10
11. Mātāpitu upaṭṭhānaṃ: Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha 11
10. Subhāsitā ca yā vācā: Người nói lời ngay thật (chân thật) 12
12. Puttasaṅgaho: Nết hạnh tiếp độ con 13
13. Dārassa saṅghaho: Tiếp độ vợ 14
14. Anākulā ca kammantā: Làm xong việc của mình 15
15. Dāna: Nết hạnh bố thí 16
16. Dhammacariyā: Hành theo pháp 17
17. Ñātakānañca saṅgaho: Giúp đỡ quyến thuộc 18
18. Anavijjani kammani: Nết hạnh làm những việc vô tội 19
19. Āratī viratī pāpā: Nết hạnh ghê gớm và tránh xa tội lỗi 20
20. Majjapānā ca saññamo: Thu thúc sự uống rượu 21
21. Appamādo ca dhammesu: Sự không dễ duôi trong các pháp 22
22. Gāravo: Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính 23
23. Nivāto: Nết hạnh khiêm nhượng 24
24. Santuṭṭhī: Tri túc vui thích trong của cải đã có 25
25. Kataññūtā: Nết hạnh biết ơn người 26
26. Kālena dhammassavanaṃ: Nết hạnh tùy thời nghe pháp 27
27. Khantī: Nhẫn nại 28
28. Sovacassatā: Nết hạnh người dễ dạy 29
30. Kālena dhammasākacchā: Tánh cách biện luận Phật pháp theo thời 30
29. Samaṇānañca dassanaṃ: Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa môn 31
31. Tapa: Cố gắng đoạn tuyệt điều ác 32
32. Brahmacariya: Hành Phạm hạnh 33
33. Ariyasaccāna dassanaṃ: Nết Hạnh Thấy Các Diệu Đế 34
34. Nibbānasacchikiriyā: Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn 35
35. Phuṭṭhassa lokadhammehi, Cittaṃ yassa na kampati: Tâm không xao động vì pháp thế gian 36
36. Asokaṃ: Không có sự uất ức 37
37. Virajaṃ: Dứt khỏi sự phiền não 38
38. Khemaṃ: Lòng tự tại 39
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.