4. Y Kathina không thành tựu và thành tựu

4. Y Kathina không thành tựu và thành tựu

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  Y KATHINA KHÔNG THÀNH TỰU VÀ THÀNH TỰU

  Thời xưa, những thí chủ dâng vải đến chư tỳ khưu Tăng để may y, cho nên, may y là công việc của chư tỳ khưu. Đặc biệt vải may y kathina phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch và cao quýTrong Tạng Luật bộ Mahāvagga, phần Kathinakkhandhaka, Đức Phật quy định có 24 trường hợp vải may y làm lễ thọ y kathina không thành tựu và 17 trường hợp vải may y làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  LỄ THỌ Y KATHINA KHÔNG THÀNH TỰU

  Đức Phật dạy:

  - Này chư tỳ khưu, 24 trường hợp phát sinh vải may y làm lễ thọ y kathina không thành tựu như sau:

  1- Tấm vải chỉ vạch đường ngang đường dọc để cắt: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  2- Tấm vải mới giặt: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  3- Tấm vải mới được chia 5 điều hoặc 7 điều chưa may thành y: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  4- Tấm vải được cắt rời từng điều chưa may thành y: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  5- Tấm y mới được ráp vào: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  6- Tấm y đang được may chưa xong: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  7- Tấm y được may hai thành đứng hai bên chưa xong: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  8- Tấm y được may ráp các điều vào chưa xong: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  9- Tấm y được may hai thành y trên và dưới chưa xong: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  10- Tấm y mới được may chỗ cột dây (y chưa xong): Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  11- Tấm y mới được kết gút (y chưa xong): Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  12- Tấm y nhuộm màu còn nhạt: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  13- Tấm vải may y có được do vị tỳ khưu biểu lộ bằng lời nói cho thí chủ biết: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  14- Tấm vải may y có được do vị tỳ khưu nói trực tiếp hoặc gián tiếp với thí chủ: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  15- Tấm vải may y được mượn của người khácLàm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  16- Tấm vải may y kathina, vị tỳ khưu nhận xong cất giữ qua đêm: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  17- Tấm vải may y kathina may chưa xong đã qua rạng đông (sang ngày khác): Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  18- Tấm y chưa làm dấu tròn kappabindu: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  19- Tấm y không phải là y 2 lớp (saṃghāṭi)Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  20- Tấm y không phải là y vai trái (uttarasaṅga)Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  21- Tấm y không phải là y nội (antaravāsaka)Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  22- Tấm y không cắt may thành 5 điều hoặc 7 điều: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  23- Không phải là vị tỳ khưu: Làm lễ thọ y kathina thì không thành tựu.

  24- Tỳ khưu thọ y kathina bên ngoài sīmā (ngoài phạm vi) và chư tỳ khưu nói lời hoan hỷ: Lễ kathina không thành tựu.

  - Này chư tỳ khưu, đó là 24 trường hợp phát sinh vải may y làm lễ thọ y kathina không thành tựu.

  LỄ THỌ Y KATHINA ĐƯỢC THÀNH TỰU

  Đức Phật dạy:

  - Này chư tỳ khưu, 17 trường hợp phát sinh vải may y làm lễ thọ y kathina được thành tựu như sau:

  1- Tấm vải còn mới may thành y: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  2- Tấm vải giặt rồi còn mới may thành y: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  3- Tấm vải cũ may thành y: Làm lễ thọ y được kathina được thành tựu.

  4- Lượm lặt những tấm vải dơ (paṃsukūlacīvara) may thành y: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  5- Lượm lặt vải người ta xả bỏ may thành yLàm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  6- Tấm vải may y có được không phải do vị tỳ khưu biểu lộ bằng lời nói cho thí chủ, may thành yLàm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  7- Tấm vải may y có được không phải do vị tỳ khưu nói trực tiếp hoặc gián tiếp với thí chủ, may thành y: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  8- Tấm vải may y có được không phải mượn của người khác, may thành y: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  9- Tấm vải may y kathina mà vị tỳ khưu may thành y xong, không cất giữ qua đêm: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  10- Tấm y kathina may hoàn thành xong trước lúc rạng đông (chưa qua ngày khác): Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  11- Tấm y đã làm dấu tròn nhỏ kappabindu xong: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  12- Tấm y ấy là y 2 lớp (saṃghāṭi): Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  13- Tấm y ấy là y vai trái (uttarasaṅga): Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  14- Tấm y ấy là y nội (antaravāsaka): Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  15- Tấm y cắt may đủ 5 điều (hoặc 7 điều) làm xong trong ngày: Làm lễ thọ y kathina thành tựu.

  16- Vị tỳ khưu là người làm lễ thọ y (không phải nhóm hoặc chư tỳ khưu Tăng): Làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  17- Tỳ khưu làm lễ thọ y kathina bên trong sīmā và chư tỳ khưu Tăng nói lời hoan hỷ: Lễ thọ y kathina được thành tựu.

  - Này chư tỳ khưu, đó là 17 trường hợp phát sinh vải may y làm lễ thọ y kathina được thành tựu.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.