45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini)

45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini)

  45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (TIỀN THÂN ROHINI)

  Tốt hơn là kẻ thù...,

  Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về người nữ tỳ của vị triệu phú Cấp Cô Ðộc. Theo truyền thuyết, ông Cấp Cô Ðộc có một người nữ tỳ tên là Rohinì. Người mẹ già của nó đi đến nhà giã gạo và nằm xuống. Những con ruồi bu quanh cắn bà như đâm với mũi kim. Bà kêu đứa con gái:

  - Này con thân, các con ruồi cắn ta. Hãy đuổi chúng đi.

  Ðứa con gái nói:

  - Thưa mẹ, con sẽ đuổi.

  Nó giơ cái chày lên, với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ, nó nói:

  - Con sẽ giết chúng.

  Rồi nó lấy cái chày đập vào bà mẹ khiến bà chết tại chỗ.

  Thấy vậy, nó khóc:

  - Mẹ ôi!

  Người ta báo cho vị triệu phú biết tin ấy. Sau khi bảo hoả táng bà mẹ, vị triệu phú đi đến tinh xá, báo cho bậc Ðạo Sư biết toàn thể câu chuyện. Bậc Ðạo Sư nói:

  - Này Gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định giết các con ruồi trên thân bà mẹ mà nó đập với cái chày và giết bà mẹ. Thuở trước, nó cũng đã làm như vậy.

  Sau khi nói như vậy, bậc Ðạo sư theo lời yêu cầu của ông Cấp Cô Ðộc, kể câu chuyện quá khứ.

  *

  Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sinh ra trong gia đình người triệu phú, sau khi cha mất, lên thay địa vị của cha. Vị triệu phú có người nữ tỳ tên là Rohinì. Nữ tỳ ấy đi đến chỗ giã gạo, nghe người mẹ đang nằm bảo:

  - Hãy đuỗi những con ruồi trên thân ta, này con thân.

  Nó lấy cái chày đánh con ruồi và giết luôn bà mẹ rồi khóc. Bồ-tát nghe kể chuyện ấy, tự nghĩ: "Trên đời này, một kẻ thù có trí còn tốt hơn".

  Rồi để tán thán người có trí, Bồ-tát đọc bài kệ này:

  Tốt hơn là kẻ thù
  Có trí tuệ thông minh,
  Hơn kẻ thương hại mình,
  Nhưng ngu si vô trí,
  Hãy xem Rô-hi-ni,
  Giết bà mẹ khốn khổ,
  Rồi than khóc hoài công.

  *

  Bậc Ðạo Sư nói:

  - Này Gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định sẽ giết các con ruồi mà nó giết bà mẹ. Lúc trước, nó cũng đã làm như vậy.

  Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Ðạo Sư kết hợp lại hai câu chuyện và nhận diện Tiền thân như sau:

  - Lúc bấy giờ, bà mẹ và người con gái là bà mẹ và con gái ngày nay, con vị đại triệu phú là Ta vậy.

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.