52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiền Thân Cūla Janaka)

52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiền Thân Cūla Janaka)

  52. CHUYỆN TIỂU JANAKA (TIỀN THÂN CŪLA JANAKA)

  Hãy tinh tấn, này ngươi!...

  Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về một Tỳ-kheo thối thất tinh tấn. Ở đây, tất cả các sự việc xảy ra, sẽ được nói đến trong Tiền thân Mahàjanaka (số 539)

  Vua ngồi dưới chiếc lọng trắng, nói lên bài kệ này:

  Hãy tinh tấn, này ngươi!
  Hiền trí không nhàm chán.
  Ta thấy khổ vượt qua,
  Từ nước đạt đất liền.

  Ở đây, vị Tỷ-kheo thối thất tinh tấn đạt được quả A-la-hán, và vua Janaka là bậc Chánh Ðẳng Giác.

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.