59. Chuyện Tiếng Trống (Tiền Thân Bherivāda)

59. Chuyện Tiếng Trống (Tiền Thân Bherivāda)

  59. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (TIỀN THÂN BHERIVĀDA)

  Ðánh, đánh, chớ đánh quá!...

  Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỳ-kheo khó bảo. Bậc Ðạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy:

  - Có thật chăng, ông là người khó bảo?

  - Thưa có thật, bạch Thế Tôn.

  Bậc Ðạo Sư nói:

  - Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trong thời quá khứ, ông cũng đã khó bảo rồi.

  Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

  *

  Thuở xưa, khi vua Brahmadatta vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm người đánh trống, và sống ở làng. Khi nghe có lễ tế các vì sao ở Ba-la-nại, người đánh trống suy nghĩ: "Ta sẽ đánh trống cho quần chúng tụ hội và sẽ được tiền". Nghĩ vậy, người ấy đem con đi theo, đến Ba-la-nại. Tại chỗ ấy, hai cha con đánh trống và được nhiều tiền. Mang theo tiền, trên đường về làng của mình, phải ngang qua một khu rừng có ăn cướp, người cha ngăn chận con trai đang miên man đánh trống liên hồi:

  - Này con thân, chớ có đánh trống như vậy. Chỉ đánh từng hồi một thôi, như trống của một chủ tướng vậy mà.

  Dầu bị cha ngăn, đứa con vẫn nói:

  - Với tiếng trống, ta sẽ đuổi bọn cướp chạy.

  Nên nó vẫn đánh trống liên hồi.

  Bọn cướp ban đầu nghe tiếng trống, nghĩ là tiếng trống của vị chủ tướng, nên chạy trốn. Nhưng khi nghe tiếng trống một mặt cứ liên hồi, biết không phải là tiếng trống của một chủ tướng, chúng liền trở lại tìm hiểu. Thấy chỉ có hai người, bọn chúng liền xông ra đánh cướp hết cả. Người cha than:

  - Vì con đánh trống liên hồi, nên con làm mất tất cả tiền thâu được một cách khó khăn.

  Nói xong, người cha đọc bài kệ:

  Ðánh, đánh, chớ đánh quá!
  Ðánh quá thành không tốt,
  Do đánh, được của tiền,
  Do đánh, tiền mất hết.

  *

  Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện Tiền thân:

  - Lúc bấy giờ, đứa con trai là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người cha là Ta vậy.

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.