6. Tấm y thường dùng và Tấm y kathina

6. Tấm y thường dùng và Tấm y kathina

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  TẤM Y THƯỜNG DÙNG VÀ TẤM Y KATHINA

  Tấm y thường dùng gồm các tấm y như tấm y saṃghāṭi, tấm y uttarasaṅga, tấm y antaravāsaka, các tấm y cīvaraparikkhāracoḷa, v.v… mà vị tỳ khưu có thể xin từ mẫu thân, phụ thân, bà con thân quyến đã từng thỉnh mời, thậm chí có thể xin từ thí chủ đã từng thỉnh mời rằng:

  Kính bạch Ngài Đại đức, khi Ngài cần tấm y nào, kính xin Ngài nói cho con biết, con sẽ dâng tấm y ấy đến cho Ngài”.

  Như vậy, khi nào vị tỳ khưu cần đến y, có thể đến xin y từ người thí chủ ấy, mà không có lỗi.

  Tấm y kathina chỉ là 1 trong 3 tấm y: Tấm y saṃghāṭi, hoặc tấm y uttarasaṅga, hoặc tấm y antaravāsaka mà Đức Phật cho phép chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa, được phép làm lễ thọ y kathina.

  Tấm y kathina này được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch do thiện tâm trong sạch của thí chủ; tấm y kathina có được không phải do vị tỳ  khưu biểu lộ bằng lời nói để cho thí chủ biết, hoặc xin trực tiếp hoặc gián tiếp từ thí chủ.

  Trong chú giải Tạng Luật, bộ Mahāvagga atthakathā dạy rằng: Animittakatena atthataṃ hoti kathinaṃ, aparikathākatena atthataṃ hoti kathinaṃ[1].

  Vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina với tấm y không phải biểu lộ bằng lời nói để cho thí chủ biết, hoặc vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina với tấm y không trực tiếp hoặc gián tiếp nói xin thí chủ”.

  Bởi vì tấm y kathina phải được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch và cao quý, không do tỳ khưu động viên khuyến khích thí chủ làm lễ dâng y kathina.

  Thật vậy, trong Chú giải Tạng Luật dạy rằng: Kathinaṃ nāma ati ukkaṭṭhaṃ vaṭṭati, mātarampi viññāpetuṃ na vaṭṭati, ākāsato otiṇṇasadisameva vaṭṭati[2].

  Gọi tấm y kathina là tấm y được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch và cao quý tuyệt vời, cho nên, tỳ khưu làm lễ thọ y kathina không được phép xin tấm y, dù người thí chủ ấy là mẫu thân của mình. Tấm y kathina nên được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, ví như từ trên hư không rơi xuống”.

   

  CHÚ THÍCH

  [1][2]Chú giải Tạng Luật, bộ Mahāvagga, Kathinakkhandhaka.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.