60. Chuyện Thổi Tù Và (Tiền Thân Sankhadhama)

60. Chuyện Thổi Tù Và (Tiền Thân Sankhadhama)

  60. CHUYỆN THỔI TÙ VÀ (TIỀN THÂN SANKHADHAMA)

  Thổi, thổi, chớ thổi quá!...

  Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo (như trước).

  *

  Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia đình một người thổi tù và, cùng cha đi đến chỗ tế lễ các vì sao ở Ba-la-nại. Do thổi tù và, hai cha con được nhiều tiền. Khi về đến một khu rừng có ăn cướp, người con ngăn cha chớ có thổi tù và liên hồi. Người cha nói:

  - Với tiếng tù và, ta sẽ đuổi bọn cướp chạy.

  Nên ông cứ thổi liên hồi. Bọn ăn cướp trốn ở đó trước, xông ra cướp của. Người con nói lên bài kệ:

  Thổi, thổi, chớ thổi quá!
  Thổi quá thành không tốt.
  Do thổi, được tài sản,
  Do thổi, bay hết tiền.

  *

  Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện Tiền thân:

  - Lúc bấy giờ, người cha là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người con là Ta vậy.

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.