7. Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina

7. Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  THỜI GIAN DÂNG Y THƯỜNG DÙNG VÀ DÂNG Y KATHINA

  THỜI GIAN DÂNG Y THƯỜNG DÙNG

  Trong một năm có 12 tháng, thí chủ có thể làm lễ dâng y thường dùng bất cứ tháng nào, ngày nào, giờ nào không hạn định, không bắt buộc, hoàn toàn tuỳ ý của thí chủ. Còn chư tỳ khưu có thể thọ nhận y mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y thường dùng bất cứ thời gian nào, cũng không hạn định.

  THỜI GIAN DÂNG Y KATHINA 

  Trong một năm có 12 tháng, Đức Phật cho phép chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa xong rồi, chư tỳ khưu Tăng ấy được phép thọ y kathina, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày ấy, chỉ có một ngày, đối với chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ tại một ngôi chùa hoặc tại một nơi chốn nào đó, chư tỳ khưu ấy chỉ được phép một lần thọ nhận y kathina, mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y kathina mà thôi; còn lại 29 ngày khác, chư tỳ khưu ấy không được phép thọ nhận y kathina nữa.

  Còn thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày hay 1 tháng ấy, thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina, còn 11 tháng còn lại, thí chủ không thể làm lễ dâng y kathina được.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.