8. Chỗ ở được dâng y thường dùng và dâng y kathina

8. Chỗ ở được dâng y thường dùng và dâng y kathina

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  CHỖ Ở ĐƯỢC DÂNG Y THƯỜNG DÙNG VÀ DÂNG Y KATHINA

  CHỖ Ở ĐƯỢC DÂNG Y THƯỜNG DÙNG

  chỗ ở của chư tỳ khưu, như một ngôi chùa, hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi, hang động, hoặc tại nhà thí chủ, v.v… Thí chủ có đức tin trong sạch đem các tấm y đến làm lễ dâng y thường dùng đến chư tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna) hoặc cá nhân tỳ khưu (paṭipuggalikadāna) tại nơi ấy, bao nhiêu lần trong một năm, trong một tháng, trong một ngày cũng được, không hạn chế.

  CHỖ Ở ĐƯỢC DÂNG Y KATHINA 

  chỗ ở mà chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa tại một ngôi chùa hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi, hang động, v.v… Thí chủ có đức tin trong sạch đem một tấm y đến làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna), không phải đến cá nhân tỳ khưu (paṭipuggalikadāna). Tại nơi ấy, chư tỳ khưu Tăng được phép thọ nhận y kathina của thí chủ chỉ có một lần trong một ngày nào trong khoảng thời gian kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10 là hết hạn dâng y kathina.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.