82. Mittavinda Jataka: Chuyện Nam Tử Mittavinda

82. Mittavinda Jataka: Chuyện Nam Tử Mittavinda

  82. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (TIỀN THÂN MITTAVINDA)

  Thế là vượt qua rồi...,

  Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện của Tiền thân này xảy ra trong thời kỳ đức Phật Ca-diếp sẽ được nói đến trong Chương mười, Tiền thân Mahà-Mittavindaka, số 439.

  *

  Rồi Bồ-tát nói lên bài kệ này:

  Thế là vượt qua rồi
  Lâu đài bằng thủy tinh
  Bằng bạc, bằng châu báu,
  Khi ngươi đã đội vào
  Chiếc mũ bằng đá cứng
  Trọn đời ngươi không thoát.

  Sau khi đọc bài kệ này, Bồ-tát đi lên trú xứ thiên giới của mình. Còn Mittavindaka, khi đã đội chiếc mũ ấy, phải chịu đựng đau khổ lớn, và khi các ác hành đã đoạn tận, nó mạng chung và đi theo nghiệp của mình.

  *

  Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân:

  - Lúc bấy giờ, Mittavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, và vua chư Thiên là Ta vậy.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.