84. Atthassadvāra Jataka: Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc

84. Atthassadvāra Jataka: Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc

  84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (TIỀN THÂN ATTHASSADVĀRA)

  Hãy tìm cầu không bệnh...,

  Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người con trai tài giỏi vấn đề hạnh phúc tinh thần. Tại Xá-vệ một triệu phú giàu có, sanh một người con trai. Khi lên bảy tuổi, cậu con trai có trí tuệ và chăm lo hạnh phúc tinh thần.

  Một hôm, cậu con trai đến hỏi cha về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Người cha không biết, nhưng vẫn suy nghĩ: "Ðây là một câu hỏi rất tế nhị. Ngoài đức Phật toàn tri, không một ai trên trời dưới đất có thể trả lời câu hỏi này". Rồi người cha dắt con trai, mang theo nhiều vòng hoa, hương liệu, dầu thơm đi đến Kỳ Viên. Ông cúng dường bậc Ðạo Sư, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn:

  - Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xảo về hạnh phúc tinh thần, hỏi con một câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Con không trả lời được câu hỏi ấy, nên con đã đến yết kiến Ngài. Lành thay nếu Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy.

  Bậc Ðạo Sư nói:

  - Này cư sĩ, thuở trước ta đã được đứa trẻ này hỏi câu ấy, và Ta đã trả lời cho nó. Lúc bấy giờ, nó đã biết câu trả lời. Nhưng nay, nó không có nhớ được, vì đã đi qua nhiều đời kiếp.

  Nói vậy xong, theo yêu cầu, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

  *

  Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một triệu phú có rất nhiều tiền của. Con của Bồ-tát mới có bảy tuổi đã có trí tuệ và thiện xảo và hạnh phúc tinh thần. Một hôm, nó đi đến hỏi cha nó về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần:

  - Thưa cha thân, thế nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần?

  Người cha trả lời nó với bài kệ này:

  Hãy tìm cầu không bệnh,
  Là lợi đắc tối thượng.
  Giữ giới, kính trưởng thượng,
  Biết nghe học kinh điển.
  Hãy tùy thuận Chánh pháp,
  Thoát ly các chấp thủ,
  Chính sáu cửa ngõ này
  Ðưa đến chân hạnh phúc.

  Như vậy, Bồ-tát trả lời câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Từ đấy trở đi, đứa trẻ sống đúng theo sáu pháp ấy. Còn Bồ-tát trọn đời làm các công đức như bố thí ... và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung.

  *

  Bậc Ðạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện Tiền thân:

  - Ðứa con trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phú là Ta vậy.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.