88. Sarambha Jataka: Chuyện Con Bò Sārambha

88. Sarambha Jataka: Chuyện Con Bò Sārambha

  88. CHUYỆN CON BÒ SĀRAMBHA (TIỀN THÂN SĀRAMBHA)

  Hãy nói lời tốt lành ...,

  Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Ðạo Sư đã kể về học giới liên hệ đến lời mắng chửi. Hai câu chuyện hiện tại và quá khứ giống như câu chuyện trong Tiền thân nandivisala (số 28) đã nói ở trên. Nhưng trong Tiền thân này, Bồ-tát là một con bò đực, tên là Sàbrambha, của một bà-la-môn trú ở Takkasilà, trong nước Gandhara.

  *

  Nói câu chuyện quá khứ xong, bậc Ðạo Sư là bậc Chánh Ðẳng Giác, đọc bài kệ này:

  Hãy nói lời tốt lành,
  Chớ nói lời độc ác,
  Lành thay, lời tốt lành!
  Lời ác sanh ưu não.

  Như vậy, sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư nhận diện Tiền thân:

  - Lúc bấy giờ, vì Bà-la-môn là Ànanda, nữ Bà-la-môn là Uppalavannà, còn Sàrambha là Ta vậy.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.