9. Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina

9. Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  LỄ DÂNG Y KATHINA

  Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

  CÁCH DÂNG Y THƯỜNG DÙNG VÀ DÂNG Y KATHINA

  BỐ THÍ (DÂNG) CÓ 2 CÁCH

  - Paṭipuggalikadāna: dâng đến cá nhân.

  - Saṃghikadāna: dâng đến chư tỳ khưu Tăng.

  DÂNG (BỐ THÍ) ĐẾN CÁ NHÂN CÓ 14 TRƯỜNG HỢP

  Trong kinh Dakkhiṇāvibhaṅgasutta, Đức Phật dạy làm phước dâng đến cá nhân có 14 trường hợp như sau:

  1- Dâng cúng dường đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác.

  2- Dâng cúng dường đến Đức Phật Độc Giác.

  3- Dâng cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán.

  4- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Bất Lai đang thực hành thiền tuệ để chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán.

  5- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Bất Lai.

  6- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhất Lai đang thực hành thiền tuệ để chứng đắc thành bậc Thánh Bất Lai.

  7- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhất Lai.

  8- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu đang thực hành thiền tuệ để chứng đắc thành bậc Thánh Nhất Lai.

  9- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu.

  10- Dâng cúng dường đến hành giả đang thực hành thiền tuệ để chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu.

  11- Làm phước cúng dường đến hành giả ngoài Phật giáo, vị ấy đã chứng đắc các bậc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, có ngũ thông.

  12- Làm phước cúng dường đến hạng phàm nhân có giới trong sạch như tỳ khưu, Sadi, cận sự nam, cận sự nữ, ...

  13- Làm phước bố thí đến hạng người không có giới.

  14- Làm phước bố thí đến các loài súc sinh.

  DÂNG CÚNG DƯỜNG ĐẾN CHƯ TĂNG CÓ 7 TRƯỜNG HỢP 

  Trong kinh Dakkhiṇāvibhaṅgasutta, Đức Phật dạy dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng có 7 trường hợp như sau:

  1- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng và chư tỳ khưu ni Tăng có Đức Phật chủ trì.

  2- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng và chư tỳ khưu ni Tăng, sau khi Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn rồi.

  3- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng (Bhikkhusaṃgha).

  4- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu ni Tăng (Bhikkhunisaṃgha).

  5- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu Tăng và một số Tỳ khưu ni Tăng.

  6- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu Tăng.

  7- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu ni Tăng.

  CÁCH DÂNG Y THƯỜNG DÙNG 

  Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, đem các y thường dùng dâng đến cá nhân tỳ khưu (paṭipuggalikadāna) hoặc dâng đến chư tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna) cũng được, tuỳ theo tác ý thiện tâm của thí chủ.

  CÁCH DÂNG Y KATHINA 

  Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo có trí tuệ hiểu biết rõ rằng: Tấm y kathina chỉ dâng đến chư tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna) mà thôi, không phải dâng đến cá nhân tỳ khưu (paṭipuggalikadāna).

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.