ngựa kiền trắc đau buồn

Ý Nghĩa “THERAVĀDA” là gì?

Theravāda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành viên của Theravāda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahākassapa, Upāli, Yasa, v.v… đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được gọi là Theravāda.

-Trích Bổn sanh – Tk Indacanda –

ÂN ĐỨC TAM BẢO (RATANATTAYAGUNA)

an duc phat bao

ÂN ĐỨC PHẬT BẢO (BUDDHAGUṆA)

“Itipi so Bhagavā Arahaṃ, Sammāsambuddho, Vijjācaraṇasampanno, Sugato, Lokavidū, Anuttaro purisadammasāratthi, Satthādevamanussānaṃ, Buddho, Bhagavā”

đại phạm thiên sahampati

ÂN ĐỨC PHÁP (DHAMMAGUNA)

“Svākkhāto Bhagavatā dhammo, Sandiṭṭhiko, Akāliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, Paccattaṃ veditabbo viññūhi”.

Đức phật thuyết pháp cho 5 anh em kiều trần như

ÂN ĐỨC TĂNG (SAṂGHĀGUNA)

“Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.
Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.
Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho.
Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho….”.

cập nhật mới nhất