Vi Diệu Pháp

Vi Diệu Pháp

CẬP NHẬT BẢN BIÊN TẬP PĀḶI - VIỆT MỚI TẠI LINK https://saddhamma.roam.garden/

NHÓM HỌC PHÁP https://zalo.me/g/sjaqjf555

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Parihanikatha: Hoại Lìa Ngữ (Ỷ Hư Ngữ) 1
Pakiṇṇaka: Phần Linh Tinh 2
Ñātakānuyoga: Cật Vấn Thân Tộc 3
Abhiññānuyoga: Cật Vấn Thông 4
Kālyāṇavagga: Phần Nghiệp Đặng Kế 5
Upādāpaññattānuyoga: Y Chế Định Cật Vấn 6
Gatianuyoga: Thú Hướng Cật Vấn 7
Paññattānuyoga: Cật Vấn Chế Định 8
Vocanasodhana: Ngữ Thanh Khiết 9
Lakkhaṇayuttikatā: Phần Tướng Bình Đẳng 10
Catukkanayasaṅsandanā: Phần Tứ Chủng Tỷ 11
Opammasaṃsandanā: Phần Tỷ Giảo 12
Phần Đầu Đề Yếu Lược 13
Suddhikasaṅsandanā: Phần Thanh Tịnh Tỷ Giáo 14
Puggalakathā: Phần Nhân Ngữ 15
Lời giới thiệu về Bộ Ngữ Tông 16
Mātikā: Mẫu đề 17
Giới thiệu Bộ Vibhaṅga (Bộ Phân Tích) 18
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 19
Suttantavibhājanīyaṃ: Phân tích theo Kinh 20
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 21
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 22
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 23
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 24
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 25
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 26
Suttantabhājanīyam: Phân theo Kinh 27
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 28
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 29
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 30
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 31
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 32
Suttantabhājanīyaṃ: Phân tích theo kinh 33
Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh 34
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 35
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo vi diệu pháp 36
Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh 37
Mātikā: Mẫu đề 38
Xiển Minh 39
Đầu đề 40
Sabbasangāhikavāra: Phần Hàm Tận Yếu Hiệp 41
Trích cú từ điển 42
Tikamātikā: Tam Đề 43
Tikamātikā: Đề Tam 44
Mātika: Mẫu đề 45
Aṭṭha Kāmāvacaramakākusalacitta: Tám Tâm Đại Thiện Dục Giới 46
Lời giới thiệu Bộ Pháp Tụ 47
Tập 1: Căn song, uẩn song, xứ song, giới song, đế xong 48
Uddesavāra: Phần xiển thuật 49
Lời tựa và giới thiệu 50
Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp và bất yếu hiệp 51
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 52
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 53
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 54
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 55
Abhidhammamātikā: Mẫu đề Vi Diệu Pháp 56
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo Vi Diệu Pháp 57
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 58
Abhidhamma Bhājanīyaṃ: Phân theo Vi Diệu Pháp 59
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 60
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 61
Abhidhammabhājanīyam: Phân tích theo Vi Diệu Pháp 62
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo Vi Diệu Pháp 63
Xiển minh 64
Uppattānuppattivāra: Phần Sanh Bất Sanh 65
Dukamātikā: Nhị Đề 66
Dukamātikā: Đầu đề Nhị 67
Rūpavibhatti: Phân chia Sắc 68
Rūpāvacarakusala: Thiện Sắc Giới 69
Bāvīsati Tikamātikā: Hai Mươi Hai Đầu Đề Tam 70
Tập 2: Hành song và Tuỳ miên song 71
Niddeso: Phần xiển minh 72
Saṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu bất yếu hiệp theo yếu hiệp 73
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 74
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 75
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 76
Abhidhammabhājanīyaṃ: Phân theo vi diệu pháp 77
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 78
Panhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 79
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 80
Pañhāpucchakaṃ: Phần vấn đáp 81
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 82
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 83
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 84
Pariyāpannāpariyāpannavāra: Phần quan hệ bất quan hệ 85
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển 86
Suttantikaduka: Nhị đề Kinh 87
No-Upādārūpa: Sắc phi y Sinh 88
Arūpāvacarakusala: Thiện vô sắc giới 89
Dukamātikā: Một Trăm Đầu Đề Nhị 90
Tập 3: Tâm song, pháp song, quyền song 91
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển bộ Nhân Chế Định 92
Asaṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo bất yếu hiệp 93
Vijjamānāvijjamānavāra: Phần hiển lộ bất hiển lộ 94
Lokuttarakusalacitta: Tâm Thiện siêu thế 95
Suttantamātikā: 42 Nhị đề Kinh 96
Tập 4: Quyền song 97
Saṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo yếu hiệp 98
Bhummantaravāra: Phần địa vực 99
Akusala Dhamma: Pháp bất thiện 100
Asaṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu bất yếu hiệp theo bất yếu hiệp 101
Uppādakamma - Āyuppamānavāra: Phần nghiệp sanh và lượng tuổi thọ 102
Abyākatā Dhammā: Pháp vô ký 103
Sampayoga vippayogapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng 104
Abhiññeyyādivāro: Pháp cần thắng tri 105
Sampayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo tương ưng 106
Ārammanavāra: Phần cảnh 107
Vippayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo bất tương ưng 108
Diṭṭhādivāro: Phần bị thấy 109
Sampapayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo tương ưng 110
Mẫu đề Tam 111
Vippayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo bất tương ưng 112
Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo yếu hiệp 113
Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo tương ưng 114
Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo bất yếu hiệp 115
Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo bất tương ưng 116
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển Bộ phân loại 117
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.