Ác nghiệp của Tỳ Khưu không tu hành chân chánh lại nhận vật thực của người cư sĩ thọ dụng là gì?

Ác nghiệp của Tỳ Khưu không tu hành chân chánh lại nhận vật thực của người cư sĩ thọ dụng là gì?

    Tỳ khưu nào tu hành không được trong sạch, mà làm cho kẻ khác biết mình là trong sạch, tỳ khưu ấy gọi là cướp vật thực của họ, đem về dùng, như người thợ săn núp mình bên lùm cây mong chờ bắn thú. Tỳ khưu chỉ dùng y ca sa mặc cho kín mình, nhưng tu hành theo phép xấu xa, không thu thúc (theo pháp luật) là người rất dơ bẩn, tỳ khưu ấy chắc hẳn phải đọa vào địa ngục vì tự mình gây ra nghiệp quấy. Nên ăn cục sắt đang cháy như ngọn lửa còn tốt hơn tỳ khưu phá giới không thu thúc (theo pháp luật) ăn cục cơm của hàng cư sĩ.

    Trích: Biệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới (Pāṭimokkha Saṃvarasīla), Quyển Luật Xuất Gia (Quyển Hạ), Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Tông

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.