AGHA nt. trên hư không, đau đớn, tội lỗi, buồn rầu, bất hạnh.

AGHA nt. trên hư không, đau đớn, tội lỗi, buồn rầu, bất hạnh.
Trở về

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.