AKIRIYA nt. không hành vi. --vāda: vô hậu quả thuyết.

AKIRIYA nt. không hành vi. --vāda: vô hậu quả thuyết.
Trở về

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.