Aṅguttaranikāya: Tăng Chi Bộ Kinh

Aṅguttaranikāya: Tăng Chi Bộ Kinh

Đồng Loại Bộ Kinh có 7.762 bài kinh dài, ngắn khác nhau. Đặc biệt bộ này những bài kinh có điểm đồng loại nhau, được ghép chung lại với nhau thành một chương riêng biệt.

Ví dụ: Những bài kinh liên quan đến chư thiên ghép chung lại với nhau thành nhóm gọi là devatasamyutta; những bài kinh liên quan đến Đức vua xứ Kosala ghép chung lại thành chương gọi là Kosalasamyutta v.v...

Bộ Đồng Loại Bộ Kinh này có 5 quyển:

  • Sagāthavaggasamyuttapāḷi gồm có 11 chương.
  • Nidānavaggasamyuttapāḷi gồm có 10 chương.
  • Khandhavaggasamyuttapāḷi gồm có 13 chương.
  • Sāḷāyatanasamyuttapāḷi gồm có 10 chương.
  • Mahāvaggasamyuttapāḷi gồm có 12 chương.

Như vậy, tổng cộng tất cả 56 chương gồm có 7.762 bài kinh.

Dhanapālaka · Anguttara Nikāya | Kinh Tăng Chi Bộ

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Cittapariyādānavagga: Phẩm sắc 1
1. Chương Một Pháp (Phẩm 01 - 21): Phẩm sắc, phẩm đoạn triền cái, phẩm khó sử dụng, ... 2
Nīvaraṇappahānavagga: Phẩm đoạn triền cái 3
2. Chương Hai Pháp (Phẩm 01 - 17): Phẩm hình phạt, phẩm tranh luận, phẩm người ngu, ... 4
Akammaniyavagga: Phẩm khó sử dụng 5
3. Chương Ba Pháp (Phẩm 01 - 16): Phẩm người ngu, phẩm người đóng xe, phẩm người, ... 6
Adantavagga: Phẩm không điều phục 7
4. Chương Bốn Pháp (Phẩm 01 - 28): Phẩm nghiệp công đức, phẩm nguồn sanh phước, phẩm loài người, ... 8
Paṇihitaacchavagga: Phẩm đặt hướng và trong sáng 9
5. Chương Năm Pháp (Phẩm 01 - 18): Phẩm sức mạnh, phẩm vua, phẩm bệnh, ... 10
Accharāsaṅghātavagga: Phẩm búng ngón tay 11
6. Chương Sáu Pháp (Phẩm 01 -12): Phẩm đáng được cung kính, phẩm cần phải ghi nhớ, phẩm chư thiên, ... 12
Vīriyārambhādivagga: Phẩm tinh tấn 13
7. Chương Bảy Pháp (Phẩm 01 - 09): Phẩm tài sản, phẩm chư thiên, phẩm tuỳ miên, ... 14
Kalyāṇamittādivagga: Phẩm làm bạn với thiện 15
8. Chương Tám Pháp (Phẩm 01 - 10): Phẩm bố thí, phẩm tham ái, phẩm ngày trai giới, ... 16
Pamādādivagga: Phẩm phóng dật 17
9. Chương Chín Pháp (Phẩm 01 - 10): phẩm chánh giác, phẩm tham, phẩm niệm xứ, ... 18
Dutiyapamādādivagga: Phẩm phóng dật 2 19
10. Chương Mười Pháp (Phẩm 01 - 22): phẩm lợi ích, phẩm ước nguyện, phẩm mắng nhiếc, ... 20
Adhammavagga: Phẩm phi pháp 21
11. Chương Mười Một Pháp (Phẩm 01 - 03): phẩm y chỉ, phẩm tuỳ niệm, phẩm tổng kết, ... 22
Anāpattivagga: Phẩm không phạm tội 23
Ekapuggalavagga: Phẩm một người 24
Etadaggavagga: Phẩm người tối thắng 25
Aṭṭhānavagga: Phẩm không thể có được 26
Ekadhammavagga: Phẩm một pháp 27
Pasādakaradhammavagga: Phẩm khích lệ 28
Aparaaccharāsaṅghātavagga: Phẩm búng ngón tay 29
Kāyagatāsativagga: Phần niệm thân 30
Amatavagga: Phần bất tử 31
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.