Appamadavagga: Phẩm Không Phóng Dật [21-32]

Appamadavagga: Phẩm Không Phóng Dật [21-32]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  II. Appamadavagga: Phẩm Không Phóng Dật [21-32]

  21. "Không phóng dật, đường sống,
  Phóng dật là đường chết.
  Không phóng dật, không chết,
  Phóng dật như chết rồi."

  22. "Biết rõ sai biệt ấy,
  Người trí không phóng dật,
  Hoan hỷ, không phóng dật,
  An vui hạnh bậc Thánh."

  23. "Người hằng tu thiền định,
  Thường kiên trì tinh tấn.
  Bậc trí hưởng Niết Bàn,
  Ách an tịnh vô thượng."

  24. "Nỗ lực, giữ chánh niệm,
  Tịnh hạnh, hành thận trọng
  Tự điều, sống theo pháp,
  Ai sống không phóng dật,
  Tiếng lành ngày tăng trưởng."

  25. "Nỗ lực, không phóng dật,
  Tự điều, khéo chế ngự.
  Bậc trí xây hòn đảo,
  Nước lụt khó ngập tràn."

  26. "Họ ngu si thiếu trí,
  Chuyên sống đời phóng dật.
  Người trí, không phóng dật,
  Như giữ tài sản quý."

  27. "Chớ sống đời phóng dật,
  Chớ mê say dục lạc.
  Không phóng dật, thiền định,
  Ðạt được an lạc lớn."

  28. "Người trí dẹp phóng dật,
  Với hạnh không phóng dật,
  Leo lầu cao trí tuệ,
  Không sầu, nhìn khổ sầu,
  Bậc trí đứng núi cao,
  Nhìn kẻ ngu, đất bằng."

  29. "Tinh cần giữa phóng dật,
  Tỉnh thức giữa quần mê.
  Người trí như ngựa phi,
  Bỏ sau con ngựa hèn."

  30. "Ðế Thích[1] không phóng dật,
  Ðạt ngôi vị Thiên chủ.
  Không phóng dật, được khen;
  Phóng dật, thường bị trách."

  31. "Vui thích không phóng dật,
  Tỷ kheo sợ phóng dật,
  Bước tới như lửa hừng,
  Thiêu kiết sử lớn nhỏ."

  32. "Vui thích không phóng dật,
  Tỷ kheo sợ phóng dật,
  Không thể bị thối đọa,
  Nhất định gần Niết Bàn."

  [1] Ðế Thích: Magha (Manavaka), vị lãnh đạo chư thiên

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.