Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo bất yếu hiệp

Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo bất yếu hiệp

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT YẾU HIỆP (ASAṄGAHITENA SAMPAYUTTAVIPPAYUTTAPADANIDDESO)

  [444] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sắc uẩn bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [445] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp xứ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp giới ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với nữ quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với nam quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với mạng quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với danh sắc do duyên thức ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với vô tưởng hữu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với sanh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với lão ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tử bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [446] - Những pháp nào bất yếu hiệp với vô sắc hữu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với phi tưởng phi phi tưởng hữu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tứ uẩn hữu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với như ý túc bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.
  [447] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thiện ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất thiện ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lạc thọ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khổ thọ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục quả ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi do thủ phi cảnh thủ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm hữu tứ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô tầm hữu tứ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tích tập ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tịch diệt ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu học ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô học ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đáo đại ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô lượng ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh hy thiểu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh đáo đại ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh vô lượng...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ty hạ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tinh lương ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần tà ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần chánh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành cảnh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành trưởng ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh quá khứ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh vị lai ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh hiện tại ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh nội phần ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp biết cảnh ngoại phần...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân phi nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân phi nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi nhân hữu nhân bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [448] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [449] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi sắc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp siêu thế ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh lậu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu phi lậu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh triền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phược ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh bộc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phối ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh cái ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh khinh thị ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng khinh thị ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tri bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [450] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tri cảnh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất hòa tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tâm sở sanh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đồng hiện hữu tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tùng tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ngoại phần ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp y sinh bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó tương ưng được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [451] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh thủ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng cảnh thủ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng thủ phi cảnh thủ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi phiền toái ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái phi cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não phi cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tứ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu hỷ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi dục giới ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc giới ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô sắc giới ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi hệ thuộc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dẫn xuất ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô thượng ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tranh bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  DỨT PHẦN XIỂN MINH TƯƠNG ƯNG BẤT TƯƠNG ƯNG THEO BẤT YẾU HIỆP.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.