Asaṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo bất yếu hiệp

Asaṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo bất yếu hiệp

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP (ASAṄGAHITENA SAṄGAHITAPADANIDDESO)

  [175] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ uẩn ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tưởngï uẩn...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với hành uẩn ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tập đế ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với đạo đế bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp ba uẩn, một xứ, một giới.

  [176] - Những pháp nào bất yếu hiệp với diệt đế bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, một giới.

  [177] - Những pháp nào bất yếu hiệp với mạng quyền bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được hai uẩn, một xứ, một giới.

  [178] - Những pháp nào bất yếu hiệp với nữ quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với nam quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với lạc quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với khổ quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với hỷ quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với ưu quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với xả quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tín quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tấn quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với niệm quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với định quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tuệ quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tri vị tri quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tri dĩ tri quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tri cụ tri quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với vô minh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với hành do duyên vô minh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc do duyên lục nhập ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ do duyên xúc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với ái do duyên thọ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với thủ do duyên ái...

  Những pháp nào bất yếu hiệp với nghiệp hữu do duyên thủ bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

  [179] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sanh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với lão ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tử ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với thiền bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được hai uẩn, một xứ, một giới.

  [180] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sầu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với khổ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với ưu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với ai ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với niệm xứ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với chánh cần ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với vô lượng tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với ngũ quyền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với ngũ lực ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với thất giác chi ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với bát chi thánh đạo ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tưởng ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tư ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với thắng giải ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với tác ý ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân hữu nhân ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tương ưng nhân bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

  [181] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô duyên ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp theo pháp vô vi bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, một giới.

  [182] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu cảnh lậu ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu tương ưng lậu bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
  [183] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp triền ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phược ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bộc ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phối ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cái ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

  [184] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sở hữu tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùy chuyển cùng tâm bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.

  [185] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đồng hiện hữu cùng tâm ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tùy chuyển cùng tâm bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy yếu hiệp không được một uẩn nào, chỉ được một xứ, một giới.

  [186] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thủ ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với phiền não, cảnh phiền não ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não, phiền toái ...
  Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não tương ưng phiền não bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

  DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.