AṬAṬA m. một số rất cao, tên của một địa ngục nhỏ.

AṬAṬA m. một số rất cao, tên của một địa ngục nhỏ.
Trở về

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.