ATIDHONACĀRĪ a. người quá phóng túng trong y phục và vật thực.

ATIDHONACĀRĪ a. người quá phóng túng trong y phục và vật thực.
Trở về

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.