Atthuddhārakaṇḍaṃ: Thiên Trích Yếu

Atthuddhārakaṇḍaṃ: Thiên Trích Yếu

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Tikamātikā: Tam Đề 1
Dukamātikā: Nhị Đề 2
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển 3
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.