Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha

Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  NỀN TẢNG PHẬT GIÁO - (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN I

  TAM BẢO (RATANATTAYA)

  Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

   

  BA NGÔI CAO CẢ (TIYAGGA)

  Phật-giáo có ba ngôi cao cả là:

  1. Đức-Phật (Buddha)

  2. Đức-Pháp (Dhamma)

  3. Đức-Tăng (Saṃgha)

  Đức-Phật dạy trong kinh Aggappasādasutta(1) có đoạn rằng:

  “Này chư tỳ-khưu! Có bao nhiêu loài chúng-sinh: chúng-sinh không có chân, có hai chân, có bốn chân, có nhiều chân, chúng-sinh hữu sắc, vô sắc, chúng-sinh hữu tưởng, vô tưởng, phi-tưởng-phi-phi-tưởng. Trong các loài chúng-sinh ấy, Như-lai là Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, gọi là Đức-Phật cao cả nhất.

  Này chư tỳ-khưu! Trong tất cả các pháp-hữu-vi, Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, gọi là Đức-Pháp cao cả nhất.

  Trong tất cả pháp-hữu-vi và pháp-vô-vi, thì Niết-bàn gọi là Đức-Pháp cao cả nhất.

  Này chư tỳ-khưu! Trong tất cả các đoàn, các nhóm, chỉ có chư Thánh-Tăng, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật gọi là Đức-Tăng cao cả nhất.”

  Đức-Phật (Buddha) đó là Đức-Phật Gotama, là Bậc tự chính mình đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tất cả mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, đặc biệt diệt tận được mọi tiền-khiên-tật (vāsanā), trở thành bậc Thánh A-ra- hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammāsambuddha) độc nhất vô nhị, có danh hiệu Đức-Phật Gotama.

  Đức-Phật có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, theo hạnh nguyện của mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật.

  Đức-Pháp (Dhamma) đó là chánh-pháp mà Đức- Phật đã thuyết giảng, giáo huấn tế độ chúng-sinh có phước-duyên được hiểu rõ, biết rõ, rồi thực hành đúng theo chánh-pháp của Đức-Phật, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại, những kiếp vị-lai và đặc biệt có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  Chánh-pháp có 10 pháp là:

  Pháp-học chánh-pháp (Pariyattidhamma).

  9 Pháp siêu-tam-giới (Navalokuttaradhamma).

  (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả + 1 Niết-bàn).

  Đức-Tăng (Saṃgha) đó là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, đã lắng nghe chánh-pháp của Đức- Phật, rồi đã thực hành đúng theo chánh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, gọi là Đức-Tăng.

  Trong Phật-giáo, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo tâm siêu-tam-giới).

  4 đôi: Thánh-đạo, Thánh-quả tương xứng

  Nhập-lưu Thánh-đạo → Nhập-lưu Thánh-quả.

  Nhất-lai Thánh-đạo → Nhất-lai Thánh-quả.

  Bất-lai Thánh-đạo → Bất-lai Thánh-quả.

  A-ra-hán Thánh-đạo → A-ra-hán Thánh-quả.

  8 bậc Thánh: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả:

  Bậc Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotāpattimagga).

  Bậc Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadāgāmimagga).

  Bậc Bất-lai Thánh-đạo (Anāgāmimagga).

  Bậc A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga).

  Bậc Nhập-lưu Thánh-quả (Sotāpattiphala).

  Bậc Nhất-lai Thánh-quả (Sakadāgāmiphala).

  Bậc Bất-lai Thánh-quả (Anāgāmiphala).

  Bậc A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala).

  Bậc Thánh-nhân (Ariyapuggala) có 4 bậc

  Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotāpanna).

  Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadāgāmī).

  Bậc Thánh Bất-lai (Anāgāmī).

  Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta).

  Trong Phật-giáo, mỗi bậc Thánh-nhân là kết quả của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ đã được tích lũy ở trong tâm từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại.

  Trong những kiếp quá-khứ, mỗi vị đã từng gieo phước-duyên với Đức-Phật quá-khứ, hoặc với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ.

  Trong kiếp hiện-tại, mỗi vị đến hầu Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Ngài, rồi thực hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn từ thấp đến cao theo tuần tự như sau:

  Bậc thiện-trí phàm-nhân thuộc hạng người tam- nhân thực hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não là tà-kiến (diṭṭhi) và hoài-nghi (vicikicchā), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, mới là bậc Thánh-nhân thứ nhất trong Phật-giáo.

  Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhất-lai, là bậc Thánh-nhân thứ nhì trong Phật-giáo.

  Bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh- quả, Niết-bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân (dosa) loại vi-tế không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bất-lai, là bậc Thánh-nhân thứ ba trong Phật-giáo.

  Bậc Thánh Bất-Lai tiếp tục thực hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế y theo Đức-Phật, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (māna), buồn- chán (thīna), phóng-tâm (uddhacca), không biết hổ- thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- ra-hán, là bậc Thánh-nhân thứ tư cao thượng nhất trong Phật-giáo.

  Để trở thành mỗi Thánh-nhân bậc nào là do năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật đã được tích lũy ở trong tâm từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ, cao thấp khác nhau của mỗi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật.

  Khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới đều giống nhau cả thảy.

  Ý NGHĨA BUDDHA

  BUDDHA NGHĨA LÀ GÌ?

  Buddhā'ti catusaccasambodhena Buddhā.

  Buddha nghĩa là giác-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân, gọi là Buddha.

  Trong bộ Chú-giải Udāna phân loại Buddha có 3 hạng:

  1- Sammāsambuddha: Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

  2- Paccekabuddha: Đức-Phật Độc-Giác.

  3- Sāvakabuddha: Bậc Thánh Thanh-văn-giác.

  Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác hoặc Đức- Phật Độc-Giác hoặc Bậc Thánh Thanh-văn-giác, mỗi Đức-Bồ-tát cần phải thực hành các pháp-hạnh ba-la-mật của mình cho đầy đủ trọn vẹn.

  Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì Đức- Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- mật bậc thượng.

  Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác thì Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải thực hành đầy đủ 20 pháp-hạnh ba- la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung.

  Để trở thành bậc Thánh Thanh-văn-giác thì Đức- Bồ-tát Thanh-văn-giác cần phải thực hành đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ.

  10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT

  1. Bố-thí ba-la-mật (Dānapāramī).

  2. Giữ-giới ba-la-mật (Sīlapāramī).

  3. Xuất-gia ba-la-mật (Nekkhammapāramī).

  4. Trí-tuệ ba-la-mật (Paññāpāramī).

  5. Tinh-tấn ba-la-mật (Vīriyapāramī).

  6. Nhẫn-nại ba-la-mật (Khantipāramī).

  7. Chân-thật ba-la-mật (Saccapāramī).

  8. Phát-nguyện ba-la-mật (Adhiṭṭhānapāramī).

  9. Tâm từ ba-la-mật (Mettāpāramī).

  10. Tâm-xả ba-la-mật (Upekkhāpāramī).

  Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau:

  1. Bố-thí ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  2. Giữ-giới ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  3. Xuất-gia ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  4. Trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  5. Tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  6. Nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  7. Chân-thật ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  8. Phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  9. Tâm-từ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  10. Tâm-xả ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  Như vậy, 10 pháp-hạnh ba-la-mật trở thành 30 pháp- hạnh ba-la-mật:

  10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ.

  10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung.

  10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng.

  Cách thực hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng hoàn toàn khác nhau.

  1 Aṅguttaranikāya, Catukanipāta, kinh Aggappasādasutta.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.