Bài 15: Cúng dường phân biệt. Nghe tụng kinh Pāḷi không hiểu có kết quả như thế nào?

Bài 15: Cúng dường phân biệt. Nghe tụng kinh Pāḷi không hiểu có kết quả như thế nào?

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.