Bài 5: Trí tuệ như thế nào mới làm hiển lộ Tạng Vi Diệu Pháp? Hào quang khi Phật tư duy Vô Tỷ Pháp. Các Pháp chế định

Bài 5: Trí tuệ như thế nào mới làm hiển lộ Tạng Vi Diệu Pháp? Hào quang khi Phật tư duy Vô Tỷ Pháp. Các Pháp chế định

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.