Bài giảng: Làm giỗ cho cha mẹ như thế nào để đúng với Chánh Pháp. Sư Giác Chánh

Bài giảng: Làm giỗ cho cha mẹ như thế nào để đúng với Chánh Pháp. Sư Giác Chánh

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.