Bài giảng về các bài pháp mang tính lịch sử trong Phật giáo. Sư Chánh Minh

Bài giảng về các bài pháp mang tính lịch sử trong Phật giáo. Sư Chánh Minh

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.