Bài kệ Nhẫn Nại

Bài kệ Nhẫn Nại

  BÁ NHẪN KỆ

  Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực
  Khi phát lên tích cực vô cùng
  Múa men la ó lung tung
  Mặt xanh mắt đỏ giận run cả mình
  Ráng dập tắt tánh tình sân hận
  Tiền đức xưa căn dặn lắm lần
  Người mà tánh nết không sân
  Nhẫn ba-la-mật khỏe thân lạ thường
  Người muốn thắng để nhường người thắng
  Hay giỏi chi cứng rắn tranh đời
  Làm thinh chẳng thốt một lời
  Giữ tâm nhẫn nại không rời Phật ngôn
  Đói khát vẫn ôn tồn thái độ
  Hoặc tham, sân đau khổ si mê
  Nhịn sự vui thú ngỏa nguê
  Nhịn luôn những tiếng khen chê của đời
  Nhịn cả thảy những lời đâm thọc
  Nóng lạnh cùng rắn độc các loài
  Rủi ro gặp lúc nạn tai
  Cũng đều nhịn hết chẳng sai tấc lòng
  Nhịn luôn cả muỗi mòng gió nắng
  Mới gọi là bá nhẫn trăm lần
  Phước báu to lớn muôn phần
  Theo lời Phật dạy ân cần suy tôn
  Có pháp nhẫn duy tồn của quý
  Cả thảy ai thượng trí trong đời
  Sửa trao sắc đẹp cho người
  Đều do nhẫn nại pháp thời thật cao
  Pháp nhẫn nại khác nào kiều, lộ
  Hoặc ví như xe cộ rước người
  Hiền nhơn trí thức trên đời
  Sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chi
  Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức
  Nhập Niết-bàn lập tức chẳng sai
  Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai!
  Không hao của cải phước hoài chảy vô
  Mọi người thảy hoan hô khen ngợi
  Đến xứ nào được lợi như thường
  Chư Thiên, người thảy đều thương
  Do nhờ nhẫn nại thường thường quen tâm
  Xin nhắc nhở người tâm đạo đức
  Trí giới và gắng sức tham thiền
  Bố thí nhẫn nại chẳng kiên
  Bao nhiêu công quả phước điền như không.22

  (22) Người bố thí, trì giới, tham thiền mà không nhẫn nại, mỗi chút mỗi sân có khi vì sân hận thóa mạ cả Tam bảo, hãm hại các bậc thánh nhơn thì bao nhiêu công quả ấy cũng như thiêu đốt hết.

  Trích: Chánh Kiến, Soạn Phẩm Tà Kiến và Chánh Kiến, Soạn giả Tỳ Khưu Bửu Chơn

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.