Bài kệ Vô Thường

Bài kệ Vô Thường

  VÔ THƯỜNG

  Nghĩ lại vô thường cũng lẽ thường,

  Sanh già đau chết mấy ai đương

  Con đường giải thoát đà rành rẽ

  Cái nẻo luân hồi rất tỏ tường.

  Niệm Phật tham thiền đừng giải đãi

  Trì trai giữ giới chớ khinh thường

  Trau dồi khẩu ý thân trong sạch

  Đuốc huệ cha lành rọi rõ đường.

  Trích: Tác phẩm Tứ Diệu Đế Kinh, Lê Văn Giảng (Tỳ Khưu Hộ Tông)

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.