Bài kệ Xuất Gia

Bài kệ Xuất Gia

  XUẤT GIA

  Cũng muốn xuất gia tránh lửa trần

  Nhưng còn tham ái khó dời chơn

  Cha lành chỉ rõ đường chơn lý

  Con dại còn mê luyến cõi trần

  Lặn hụp chơi vơi nơi bể khổ

  Miệt mài đọa lạc chốn trầm luân

  Gia tài quyến thuộc không tồn tại

  Mà quỉ vô thường đã đến gần.

  Trích: Tác phẩm Tứ Diệu Đế Kinh, Lê Văn Giảng (Tỳ Khưu Hộ Tông)

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.