Bài kinh hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc và các chúng sanh

Bài kinh hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc và các chúng sanh

  BÀI KINH HỒI HƯỚNG
  TILOKAVIJAYARĀJAPATTIDĀNAGĀTHĀ

  Yaṃ kiñci kusalakammaṃ, kattabbaṃ kiriyaṃ mama, kāyena vācāmanasā, tidase sugataṃ kataṃ, ye sattā saññino atthi, ye ca sattā asaññino, kataṃ puññaphalaṃ mayhaṃ, sabbe bhāgī bhavantute, ye taṃ kataṃ suviditaṃ, dinnaṃ puññaphalaṃ mayā, ye ca tattha najānanti, devā gantvā nivedayuṃ, sabbe lokamhi ye sattā, jīvantāhārahetukā, manuññaṃ bhojanaṃ sabbe, labhantu mamacetasāti.

  Diễn nghĩa ra quốc âm:
   

  Phước căn tôi đã tạo thành
  Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên
  Đều là phước báu vững bền
  Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng
  Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn
  Chúng sanh hữu tưởng nhơn gian ta bà
  Chư thiên, Phạm thiên cùng là
  Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an
  Phước tôi hồi hướng dâng ban
  Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu
  Bằng ai chưa rõ lời cầu
  Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay
  Có người làm phước được rày
  Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng
  Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung
  Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn
  Chúng sanh thế giới các hàng
  Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường
  Xin thâu phước báu cúng dường
  Hóa thành vật thực mùi hương thoải lòng.

  ---

  Sau khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi cần phải đọc bài cầu nguyện sau này để dứt bỏ lòng ham muốn:

  Idaṃ vata me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hontu anāgate

  ‒ Xin cho sự phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.

  Trích Lễ bái Tam bảo và Cư sĩ luật tóm tắt - Biên soạn Tỳ Khưu Hộ Tông

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.