Bài kinh từ bi và kinh châu báu (kinh hộ trì ở nơi hoang vắng cho người có đức tin nơi tam bảo)

Bài kinh từ bi và kinh châu báu (kinh hộ trì ở nơi hoang vắng cho người có đức tin nơi tam bảo)

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.