Balavagga: Phẩm Ngu [60-75]

Balavagga: Phẩm Ngu [60-75]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  V. Balavagga: Phẩm Ngu [60-75]

  60. "Ðêm dài cho kẻ thức,
  Ðường dài cho kẻ mệt,
  Luân hồi dài, kẻ ngu,
  Không biết chơn diệu pháp."

  61. "Tìm không được bạn đường,
  Hơn mình hay bằng mình,
  Thà quyết sống một mình,
  Không bè bạn kẻ ngu."

  62. "Con tôi, tài sản tôi,
  Người ngu sanh ưu não,
  Tự ta, ta không có,
  Con đâu, tài sản đâu."

  63. "Người ngu nghĩ mình ngu,
  Nhờ vậy thành có trí.
  Người ngu tưởng có trí,
  Thật xứng gọi chí ngu."

  64. "Người ngu, dầu trọn đời,
  Thân cận người có trí,
  Không biết được Chánh pháp,
  Như muỗng với vị canh."

  65. "Người trí, dầu một khắc,
  Thân cận người có trí,
  Biết ngay chân diệu pháp,
  Như lưỡi với vị canh."

  66. "Người ngu si thiếu trí,
  Tự ngã thành kẻ thù.
  Làm các nghiệp không thiện,
  Phải chịu quả đắng cay."

  67. "Nghiệp làm không chánh thiện,
  Làm rồi sanh ăn năn,
  Mặt nhuốm lệ, khóc than,
  Lãnh chịu quả dị thục."

  68. "Và nghiệp làm chánh thiện,
  Làm rồi không ăn năn,
  Hoan hỷ, ý đẹp lòng,
  Hưởng thọ quả dị thục."

  69. "Người ngu nghĩ là ngọt,
  Khi ác chưa chín muồi;
  Ác nghiệp chín muồi rồi,
  Người ngu chịu khổ đau."

  70. "Tháng tháng với ngọn cỏ,
  Người ngu có ăn uống[1]
  Không bằng phần mười sáu
  Người hiểu pháp hữu vi."

  71. "Nghiệp ác đã được làm,
  Như sữa, không đông ngay,
  Cháy ngầm theo kẻ ngu,
  Như lửa tro che đậy."

  72. "Tự nó chịu bất hạnh,
  Khi danh đến kẻ ngu.
  Vận may bị tổn hại,
  Ðầu nó bị nát tan."

  73. "Ưa danh không tương xứng,
  Muốn ngồi trước tỷ kheo,
  Ưa quyền tại tịnh xá,
  Muốn mọi người lễ kính."

  74. "Mong cả hai tăng, tục,
  Nghĩ rằng (chính ta làm).
  Trong mọi việc lớn nhỏ,
  Phải theo mệnh lệnh ta "
  Người ngu nghĩ như vậy
  Dục và mạn tăng trưởng.

  75. "Khác thay duyên thế lợi,
  Khác thay đường Niết Bàn.
  Tỷ kheo, đệ tử Phật,
  Hãy như vậy thắng tri.
  Chớ ưa thích cung kính,
  Hãy tu hạnh viễn ly."

  [1] Hành trì khổ hạnh của người ngoại đạo không bằng 1/16 người hiểu pháp hữu vi.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.